Avfallshåndteringen på sykehus har for dårlige rutiner

Omtrent halvparten av kontrollerte sykehus og laboratorier hadde ikke tilstrekkelig gode rutiner for håndtering av avfall.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.05.2019

Det viser en landsomfattende tilsynsaksjon i regi av Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Ved alle tilsyn der Fylkesmannen avdekket brudd på regelverket, måtte virksomheten rette opp avvik, og dokumentere at dette ble gjort.

Det er gjennomført en tilsynsaksjon av sykehus og laboratorier med fokus på sykehusenes og laboratorienes rutiner for håndtering av avfall. 

Rester av medisiner, kjemikalier og rester av prøvemateriale er avfall og kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Feil håndtering av avfall kan derfor føre til forurensning, for eksempel dersom avfall går til avløpet og ikke blir levert til godkjent mottak.

Fylkesmannen kontrollerte 22 sykehus og 35 laboratorier i 12 fylker og sjekket at disse virksomhetene hadde tilfredsstillende rutiner for å sikre at avfall håndteres riktig, og at farlig avfall blir levert til lovlig mottak.

Resultatene fra aksjonen tyder på at sykehus har bedre rutiner for avfallshåndtering enn laboratorier. Det var omtrent dobbelt så mange mangler hos laboratorier som ved sykehus, særlig i forhold til håndtering av farlig avfall (3 ganger så mange laboratorier hadde avvik) og ulovlig utslipp av avfall (2 ganger så mange laboratorier hadde avvik).

Svikt i miljørisikovurderinger og avfallshåndteringen

Gode rutiner for håndtering av avfall skal sikre at risikoen for at avfall kommer til å havne i miljøet blir så lav som mulig.

Resultatene av denne tilsynsaksjonen viser at virksomhetene er for dårlige til å kartlegge farer og problemer og dermed vurdere risikoen knyttet til håndtering av avfall. Nesten halvparten av sykehusene og laboratoriene hadde manglende eller mangelfulle rutiner for risikovurdering.

I tillegg hadde en tredel av de kontrollerte virksomhetene mangelfulle rutiner for levering, deklarering og oppbevaring av farlig avfall.

Fylkesmannen kontrollerte også forurensningsfaren ved smittefarlig avfall. Det ble avdekket lite feil ved håndteringen av slikt avfall.

Miljødirektoratets vurdering av tilsynsresultater og oppfølging

Miljødirektoratet mener det er for mange av de kontrollerte sykehusene og laboratoriene som ikke har gode nok rutiner for å sikre at avfallet håndteres på forsvarlig måte.

Ved alle tilsyn der Fylkesmannen avdekket brudd på regelverket, måtte virksomheten rette opp avvik, og dokumentere at dette ble gjort. I noen tilfeller ble det varslet tvangsmulkt for å sikre at avvik ble rettet innen fristen.

Fylkesmannen har under tilsynene veiledet i regelverket og forståelsen av regelverket. Denne aksjonen har dermed bidratt til å øke kunnskapen hos de kontrollerte virksomhetene, noe som det var et tydelig behov for.

På bakgrunn av tilsynsresultatene vil Miljødirektoratet fortsette å jobbe for å øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt denne problematikken og vurderer å følge opp med en ny aksjon.