Tyrifjorden: Høye nivåer av miljøgifter

Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer flere steder.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.05.2019

Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise disse.

-  Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. I tillegg til å ha negative effekter på mennesker, kan PFAS også skade miljøet og økosystemer. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mer miljøgifter

Miljødirektoratet ga i 2018 Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk institutt for vannforskning (Niva) oppdraget med å undersøke forurensningsnivåene for PFAS flere steder i Tyrifjorden og i elvene som renner ut i innsjøen. Tidligere undersøkelser hadde vist høye nivåer av miljøgifter i fjorden.

En viktig oppfølging har vært å få vurdert om det er trygt å spise fisk fra fjorden. Vi ba derfor Mattilsynet om å vurdere dette.

De nye prøvene fra 2018 bekrefter tidligere funn, men viser et større omfang av forurensningen. Konsentrasjonene av PFAS er lave i vannprøver, men høye i sedimentene og enkelte fiskearter.

Det er funnet PFAS i sedimenter både i Nordfjorden, Storfjorden og Holsfjorden, men gjennomgående lavere nivåer i Steinsfjorden.

Undersøkelsen inkluderte analyse av 53 ulike perfluorerte stoffer (PFAS), der stoffet PFOS var det som har de høyeste nivåene i fisk. Flere av PFASene som er målt brytes ned til PFOS i naturen.

Miljøgifter i Tyrifjorden

Rapporter fra NGI og Mattilsynet

Advarer mot å spise enkelte fiskearter

I dag er det en generell advarsel om at gravide, ammende og små barn ikke bør spise gjedde, abbor, ørret og røye. Andre bør unngå stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo.

Bakgrunnen er at man tidligere har funnet høye nivå av kvikksølv i ferskvannsfisk. I noen tilfeller har man også funnet høye nivå av organiske miljøgifter.

Resultatene fra undersøkelsene i Tyrifjorden viste nivåer av PFOS i enkelte fiskearter som kan gi økt risiko for helseskade. Får man i seg PFOS over tålegrensen, øker det risiko for forhøyet kolesterolnivå, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt.

Derfor advarer Mattilsynet folk mot å spise abbor fra Tyrifjorden, Randselva og Storelva, og gjedde fra Randselva.

Undersøkelsene viste også noe forhøyede verdier av PFOS i gjedde og ørret.

- Voksne kan likevel spise en porsjon gjedde eller ørret i uken resten av livet uten å få i seg for mye PFOS, sier rådgiver i Mattilsynet, Oda Walle Almeland.

Det ble funnet noe PFOS i edelkreps, men nivået var lavere enn i gjedde og ørret.

- Siden fisket av edelkreps er kort, begrenser det hvor mye folk spiser. Derfor vil man ikke få for høy eksponering av PFOS over tid, sier Almeland.

Overflatevann fra Holsfjorden og Steinsfjorden hadde lave nivåer av PFOS. Et gjennomsnittlig vanninntak med denne konsentrasjonen vil ikke føre til økt helserisiko, viser en tidligere vurdering av PFOS-holdig drikkevann, utført av Folkehelseinstituttet.

- Vi vil imidlertid minne om at det er mange andre forhold som også er avgjørende for om det er trygt å drikke vann, for eksempel mikrobiologi. Dette er ikke undersøkt i denne undersøkelsen, sier Almeland.

Vannverkseier har alltid ansvar for å vurdere hvilke forurensninger som kan gjøre drikkevannet utrygt, og skal gjennomføre den vannbehandlingen som er nødvendig for å sikre at drikkevannet er trygt.

Papirfabrikken på Viul største forurensningskilde

PFAS i Tyrifjorden kommer hovedsakelig fra utslipp fra en nedlagt papirfabrikk på Viul utenfor Hønefoss. De høyeste konsentrasjonene av miljøgiftene er funnet i sedimenter og i fisk fra i Randselva, i nærheten av fabrikken.

Her  er konsentrasjonene av PFAS mer enn 1000 ganger høyere enn oppstrøms  fabrikken. Prøvene viser at miljøgiftene har spredt seg med partikler i elven ut i Tyrifjorden.  Det er ikke funnet miljøgifter i selve vannet.

På Viul ble det produsert papiremballasje fra 1964-2013, der siste eieren Huhtamaki Norway AS drev fra 1999-2013.  De typene PFAS som er funnet, kan kobles til produksjonen av enkelte typer papiremballasje. 

Bedriften har tidligere utarbeidet en opprydningsplan for eiendommen da driften ble avviklet. Planen omfattet imidlertid ikke kartlegging av PFAS i jord, vann eller sediment. 

Miljødirektoratet har nå gitt virksomheten pålegg om å gjennomføre ytterligere undersøkelser og å utarbeide planer for varige tiltak som hindrer ytterligere spredning av PFAS og annen forurensning videre ut i Tyrifjorden.

Påleggene omfatter tiltak i sedimenter i elva og opprydding i forurenset grunn på land.

- Selv om fabrikken er lagt ned, har bedriften et ansvar for å rydde opp i ulovlig forurensning fra virksomheten. Vi har gitt bedriften frist til 1. januar 2020 for å sende oss forslag til tiltak som sikrer dette, sier Ellen Hambro.