Møllestøvsekkene i Raudsand må tildekkes

Miljødirektoratet har varslet Bergmesteren Raudsand AS om to mulige løsninger for tildekking av Møllestøvsekkene i deponiet innen 31. oktober 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.05.2019

På Raudsand i Nesset kommune har det i lang tid vært deponert et stort antall møllestøvsekker. Møllestøvet er industriavfall (finmalt aluminiumoksid) som stammer fra virksomheten Aluscan, senere Aluvest og Alumox AS. Sekkene er svært skjemmende og området skulle vært ryddet opp for lenge siden.

Miljødirektoratet varsler nå at dette kan gjøres ved at Bergmesteren Raudsand dekker til sekkene ved etablering av et nytt deponi for ordinært avfall, eller at Bergmesteren og Veidekke avslutter møllestøvdeponiet med tildekking.

– Hvilket alternativ som blir aktuelt, avhenger blant annet av den pågående plansaken i kommunen for området. Begge de to løsningene vil innebære en miljømessig forbedring, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sendt utkast til tillatelse for Deponi 2

Bergmesteren Raudsand har søkt om å etablere et nytt deponi for ordinært avfall, Deponi 2, over de deponerte møllestøvsekkene.

Vår vurdering er at forslaget for tildekking av møllestøvsekkene som Bergmesteren Raudsand søker om, er en miljømessig forsvarlig løsning. Tildekkingen vil hindre vann i å renne gjennom deponiet og dermed hindre at partikler fra deponiet spres.

– Vi mener at dette er en bedre løsning enn å forsøke fjerne sekkene. De er i en så dårlig forfatning at det vil være vanskelig å fjerne sekkene uten at de revner og etterlater seg større mengder støv i terrenget, sier Nåmdal.

Miljødirektoratet har nå utarbeidet et utkast til tillatelse for nytt ordinært deponi der tildekking av møllestøvsekkene inngår. Utkastet er oversendt Bergmesteren Raudsand til gjennomlesing. Vi har i utkastet til tillatelse stilt strenge krav til bygging, drift og avslutning av deponiet.

Basert på disse kravene mener vi at det vil være forsvarlig å etablere et slikt deponi i området Dette vil også sikre at deponiet med møllestøvsekkene får en endelig avslutning.

For at vi skal gi en endelig tillatelse til etablering av Deponi 2 der det imidlertid en forutsetning av eiendomsforholdene blir avklart for deler av deponiområdet der Nærings- og fiskeridepartementet er eier. Forholdet til reguleringsplanen for området må også avklares nærmere.

Varsel om pålegg om tildekking av møllestøvsekkene

Etableringen av et nytt deponi inngår i en større reguleringsplan for området som er under behandling i Nesset kommune, og det er ikke endelig avklart om området vil bli regulert til deponi.

For å sikre at sekkene blir forsvarlig tildekket, har Miljødirektoratet også sendt ut et varsel om pålegg om å dekke til møllestøvsekkene dersom det ikke blir etablert et deponi. Varselet er sendt til både Bergmesteren Raudsand som eier deler av området og Veidekke ASA som lenge har hatt en leieavtale for området der sekkene ligger.  

Frist for tildekking i 2020

Både utkast til tillatelse for Deponi 2 og varsel om tildekking av møllestøvdeponiet har 31. oktober 2020 som frist for endelig tildekking.  Uansett hva som blir utfallet av pågående plansak i området, pålegger vi tildekking av møllestøvsekkene i 2020.

Begge løsningene for tildekking vil innebære en miljømessig forbedring og være en forsvarlig håndtering av møllestøvsekkene.