Opprydding i marin forsøpling for 70 millioner kroner

Miljødirektoratet støtter 69 gode prosjekter rundt om i hele landet for forebygge og redusere miljøskadene av marin forsøpling. Vi fikk 192 søknader med en søknadssum på omlag 290 millioner kroner.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.03.2019

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding av marin forsøpling langs kysten. Vi støtter også prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet.

Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling.

Stort engasjement

- Det er gledelig å se den store interessen og engasjementet rundt om i landet for å bidra i kampen mot marin forsøpling. Miljødirektoratet har fått søknader fra hele landet med mange gode ideer og initiativer til å rydde opp i forsøplingen. Vi har lagt vekt på å støtte prosjekter av god kvalitet og sikre en geografisk spredning i hele landet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Spesielt i år er at vi støtter prosjekter som går til opprydding i områder som ikke er så lett tilgjengelige, og som dermed blir ryddet sjeldnere. Derfor er det flere prosjekter i de nordligste fylkene som har fått støtte i år

Mange gode prosjekter

Årets søknader viser et stort spenn. Flere av prosjektene er et samarbeide mellom flere aktører. 

Ett eksempel på et større samarbeidsprosjekt er Miljøpartnere i Trøndelag, der 11 renovasjonsselskaper går sammen med kommuner om å rydde, samle inn og behandle marint avfall i 82 kommuner i fire fylker.

Andre eksempler er prosjekter som går ut på å mobilisere lokalbefolkningen til å bidra med opprydding og håndtering av avfallet langs kysten og langs vassdrag og elver.

Tapt fiskeutstyr er en stor kilde til marin forsøpling. I Agder har vi gitt støtte til et prosjekt for å utvikle metoder som kan ta opp tapt fiskeutstyr i Raet nasjonalpark.

- Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning til forebygging og opprydding av marin forsøpling. Dette har utløst et stort engasjement og initiativ over hele landet, noe det store antallet søknader viser. Vi fortsetter å øke bevilgningen, og i dag tildeler vi midler for 70 millioner kroner. Det er viktig at vi fortsetter opprydningen av marin forsøpling, men det er like viktig at vi ikke kaster plast i naturen, at vi reduserer unødvendig plastbruk og at vi gjenvinner mer av plasten vi bruker, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Registrer funn

Miljødirektoratet har ved tildelingen anmodet de som rydder opp i marin forsøpling om å bruke Hold Norge Rent sin ryddeportal  til å koordinere ryddeaksjoner og registrere hva de har funnet.

Denne informasjonen gjør at vi får mer kunnskap om hvor avfallet kommer fra og hvordan vi kan forhindre at avfallet havner i havet.

Samtidig viktig å hindre ny plastforsøpling

For å hindre ny tilførsel av marin plastforsøpling eller spredning av mikroplast har miljømyndighetene allerede satt i verk tiltak.

Eksempler på dette er tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, økt pant på drikkevareemballasje og streng oppfølging av avfallsplaner i havner.

Det pågår også utredning av andre tiltak.

Eksempler er tiltak for å redusere bruk av ulike typer engangsartikler i plast, vurdering av en ordning for vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havn, regulering av utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner og redusere mengden mikroplast fra dekk og vegslitasje.