Flest truede planter der folk bor

En ny rapport laget for Miljødirektoratet viser at de viktigste leveområdene for truede planter i Norge er i områder med høy befolkningstetthet.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 22.03.2019

– De viktigste leveområdene for trua planter finnes der det er mest mennesker. Ettersom de truede artene befinner seg i områder med stort arealpress, er det fare for at flere arter står i fare for å bli borte fra norsk natur, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Områdene rundt Oslofjorden og langs kysten nord til Hordaland, samt mindre forekomster rundt Trondheimsfjorden og i Nordland, er de viktigste leveområdene for trua planter i Norge. Dette viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning som identifiserer såkalte hotspots for artsgruppen karplanter (alle landplanter unntatt moser).

Viktig å ta vare på leveområdene

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er endret arealbruk og oppdeling av leveområder. Den mest effektive måten å bevare artsmangfoldet på er derfor å ta vare på artenes leveområder.

Hotspots, eller områder med særlig høyt biologisk mangfold, blir da særlig viktige å ta vare på. For å få til dette kreves kunnskap om hvor slike hotspots er, og hva som påvirker disse områdene.

Det har tidligere vært godt kjent at vi finner den høyeste tettheten av truede arter i de mest befolkningstette områdene. Men vi har ikke hatt denne typen kartfesta kunnskap tidligere.

Kommunene har stort ansvar

– Det er åpenbart at kommunene i indre og ytre Oslofjord og langs Sørlandskysten som planmyndigheter har en sentral og utfordrende rolle i å ta vare på artsmangfoldet vårt. Her er det godt å leve både for mennesker, planter og dyr, og det må vi legge til rette for slik at fremtidige generasjoner kan oppleve naturmangfoldet, sier Hambro.

Arealplanlegging vil være det mest avgjørende virkemiddelet for å ta vare på disse artene. Ansvarlige kommuner og sektormyndigheter kan nå bruke denne kunnskapen når de skal vurdere miljøbelastning i sine plansaker.

Utover arealforvaltningen er områdevern det viktigste verktøyet for å ta vare på trua natur. For noen arter vil det være aktuelt med målrettede tiltak for den enkelte arten.

– Miljødirektoratet leverte ved årsskiftet forslag til oppfølging av flere trua arter og naturtyper til Klima- og miljødepartementet. Flere av artene og naturtypene finnes i de arealene som rapporten berører, sier Hambro.

Ansvarsartene finnes i nord og til fjells

For de plantene hvor Norge har mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden – såkalte ansvarsarter - ser bildet annerledes ut. De viktigste leveområdene for disse finner vi i fjellet i Sør-Norge og indre strøk i deler av Nordland og Troms.

– For flere av ansvarsartene i fjellet er klimaendringer den viktigste trusselen. Slike arter står dessverre i stor fare for å kunne forsvinne fra norsk natur som følge av dette.

Rapporten viser også at det er mindre enn 3,5 prosent overlapp mellom eksisterende verneområder og hotspots for truede karplanter, mens hotspots for truede ansvarsarter i større grad (underkant av 30 prosent) er fanget opp av eksisterende verneområder.

Dette er ikke overraskende, ettersom de store verneområdene i landet hovedsakelig ligger i indre og høyereliggende strøk.

Miljødirektoratet har satt i gang liknende analyser for flere artsgrupper.