Kontrollerer tankanlegg for å forhindre utslipp til miljø

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontroller nå om tankanlegg over hele landet drives forsvarlig og ikke skader helse og miljø.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.03.2019

Det fins om lag 34 000 tanker med olje, farlige kjemikalier eller farlig avfall rundt om i landet. Det har gjennom årene vært flere utslipp fra tankanlegg hos bedrifter som lagrer olje, drivstoff, kjemikalier og avfall.

Miljødirektoratet har også tidligere gjennomført tilsyn med tankanlegg og funnet omfattende mangler i virksomhetene når det gjelder lagring av kjemikalier og håndtering av farlig avfall.

Mange hadde heller ikke satt i verk tilstrekkelige tiltak for å forebygge utslipp.

Nye, strengere krav

Utslipp fra tankanlegg kan medføre store konsekvenser for miljøet. I 2014 ble det innført en forskrift for tanklagring som stiller strengere krav til lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Forskriften stiller krav til forebyggende tiltak for å redusere risiko for uhell. I tillegg ble det utarbeidet en veiledning til forskriften som klargjør kravene.

Overgangsordningen for oppsamlingsarrangement for eldre tanker (etablert før 1. januar 2014) utløp 1. januar 2019. Alle tanker som lagrer væske, skal nå ha et oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Dette skal forhindre utslipp dersom andre barrierer svikter, slik at risikoen for utslipp blir lavere.   

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører nå en landsomfattende aksjon for å kontrollere om de ansvarlige for tankanlegg følger kravene til lagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Tilsynsaksjonen skal bidra til at virksomhetene følger de skjerpede kravene.

Skal forebygge forurensningsfare

Hovedtema i aksjonen er virksomhetenes rutiner for drift, vedlikehold og beredskap, samt hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre og overvåke tankanleggene.

Kravet til oppsamlingsarrangement ved lagring av væsker vil ha spesielt fokus i år.

Vi kontrollerer både virksomheter som kun driver med tanklagring, og virksomheter der tanker er en del av produksjonsprosessen.

Der vi avdekker brudd på kravene, vil vi følge opp de ansvarlige virksomhetene slik at de retter opp feil og mangler.

I aksjonen vil vi også informere om veilederen til regelverket som klargjør hvordan forskriften skal forstås og følges.

Veileder til forskriften finnes på Miljødirektoratets nettsider.