Rovdyr: Ny kunnskap om ulv

14 nye forskningsrapporter gir et betydelig kunnskapsløft om ulv i Norge.

Publisert 24.10.2019

– Disse rapportene er et viktig bidrag for å dekke kunnskapshull om den sør-skandinaviske ulven, samt gi oss mer innsikt i konflikten knyttet til forvaltningen av en fredet rovviltart, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Fem prosjekter

Det ble satt av ca. 12 millioner kroner til kunnskapsinnhentingen om ulv i revidert nasjonalbudsjett i 2017.

Fem prosjekter ble lyst ut på anbud:

  • Beitebruk i ulvesonen.
  • Ulv og hund.
  • Holdningsundersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers opplevelse av ulv.
  • Elgforvaltning og ulvens predasjon på elg.
  • Ulvens bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og menneskelig aktivitet.

Det første prosjektet om beitebruk i ulvesonen ble tildelt Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Norsk institutt for naturforskning (Nina) fikk oppdragene med ulv og hund og holdningsundersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers opplevelser med ulv.

De siste to, om elgforvaltning og ulvens predasjon på elg og ulvens bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og menneskelig aktivitet, ble tildelt Høgskolen i Innlandet.

Oversikt over rapportene

Arbeidet har resultert i 14 rapporter som belyser de fem oppdragene. Du finner lenker til rapportene i tabellen:

Prosjekt Rapport Laget av
Ulvers bevegelser i forhold til menneskelig bosetting og menneskelig aktivitet

Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia

Høgskolen i Innlandet

Ulvevalpers flokksamhold og områdebruk i Skandinavia

Høgskolen i Innlandet

Spredningsulvers bevegelser i forhold til menneskelig infrastruktur

Høgskolen i Innlandet

Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver

Høgskolen i Innlandet

Sesongkonflikter mellom mennesker og ulv i områder med snø og trekkelg: Ulv i Slettåsreviret, 2009-2018

Høgskolen i Innlandet

Slettåsulvenes atferd i forhold til menneskelig bosetting gjennom et helt år

Høgskolen i Innlandet

Beitebruk i ulvesonen

Beitebruk i ulvesona

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Ulv og hund

Ulveangrep på hunder i Skandinavia - En tverrfaglig utredning

Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Holdnings-undersøkelse til ulv og kunnskap om menneskers opplevelse av ulv

Nordmenns holdninger til ulv – 2018

Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Erfaringer med ulv

Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Elgforvaltning og ulvens predasjon på elg

 

Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og Sverige

Høgskolen i Innlandet

Elg i ulverevir: Predasjon og elgjakt

Høgskolen i Innlandet

Predasjonsmønster hos enslige stasjonære ulver og ulver på vandring

Høgskolen i Innlandet

Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær?

Høgskolen i Innlandet