Farlig innhold i bilpleiemidler merkes for dårlig

En av fire bilpleieprodukter manglet riktig faremerking. Det ble funnet eksempler på dette hos samtlige virksomheter Miljødirektoratet kontrollerte.

Publisert 24.09.2019

I alt ble 191 produkter kontrollert hos 12 forhandlere, I tillegg til mangelfull farmerking manglet flere produkter barnesikker lukking.

Det selges et stort utvalg av ulike produkter som brukes til vask, rensing, polering og lakkering av biler. Mange inneholder kjemikalier som kan både være helse- og miljøskadelige, og skal derfor ha norsk faremerking på emballasjen. Dette gjelder også produkter som selges på nettet.

– Det er viktig at produkter som inneholder farlige kjemikalier, blir merket riktig, slik at forbrukerne blir gjort kjent med farene og kan ta forholdsregler når de bruker dem, sier seksjonssjef i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans.

Bilpleieprodukter kan inneholde kjemikalier som er sterkt etsende og som kan gi skader på hud og øyne. Noen av kjemikaliene inneholder også stoffer i verste tilfelle kan forårsake død ved svelging, hvis det kommer ned i luftveiene.  Det er derfor viktig at disse har barnesikker lukking, i tillegg til at faremerkingen er på norsk.

– I vår kontroll fant vi at det manglet barnesikker lukking på ni av produktene. Dette er alvorlig, da barn er en sårbar gruppe, og skal være beskyttet ved at kjemikalienes emballasje er tilstrekkelig sikret, sier Veulemans.

Salget av kjemikalier med alvorlige feil ble stoppet, og produktene ble trukket fra markedet. 

Mangelfull rapportering om innholdet

Miljødirektoratet kontrollerte også om bilpleiekjemikalienes innhold var riktig rapportert inn til myndighetene gjennom deklarering til Produktregisteret. Dette er viktig informasjon som Giftinformasjonen trenger for å gi veiledning til forbrukerne ved uhell. De aller fleste av forhandlerne hadde kjemikalier som ikke var rapportert riktig.

Miljødirektoratets kontroll er en oppfølging av tidligere kontroller med slike produkter.  Resultatene fra i år viser at mange i bransjen fortsatt ikke er bevisste sitt ansvar for å gi riktig informasjon til forbrukerne om disse produktene.

– Det er derfor nødvendig at vi følger opp disse virksomhetene med nye kontroller.  Det at stadig flere produkter selges på nettet, er en utfordring som vi vil ha oppmerksomhet mot fremover. Vi oppfordrer både virksomheter og privatpersoner som vasker bilen selv, til å velge svanemerkede produkter, sier Veulemans.