Lisensfelling på 122 jerver i høst og vinter

Når perioden for lisensfelling starter 10. september, kan 122 jerver felles i Norge, har rovviltnemndene bestemt.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.09.2019

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. Dette nasjonale bestandsmålet er fordelt på fem av i alt åtte rovviltregioner i landet, som har sine regionale mål om ynglende jerv.

Bestanden ligger over de regionale bestandsmålene i alle regioner som har slike mål. Da har rovviltnemndene myndighet til å fastsette fellingskvoter, blant annet for lisensfelling.

Nemndene har satt kvoten til totalt 122 dyr for lisensfellingen som starter 10. september og pågår til 15. februar neste år.

Lisensfellingskvoter i rovviltregionene

  Samlet kvote Maksimum hunndyr
Region 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 8 8
Region 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder 2 2
Region 3 Oppland 10 6
Region 4 Østfold, Akershus og Oslo 0 0
Region 5 Hedmark 22 12
Region 6 Møre og Romsdal og Trøndelag 30 15
Region 7 Nordland 16 8
Region 8 Finnmark 22 13
Region 8 Troms 12 8
Totalt 122 72

I noen regioner har rovviltnemnda satt begrensninger for antall hunndyr som kan felles. Når hunndyrkvoten er nådd vil jakta avsluttes selv om den totale kvoten ikke er fylt.

Det er også satt soner med delkvoter for lisensfelling i noen av regionene.

Rovviltnemndenes kvotevedtak er i enkelte regioner påklaget og Klima – og miljødepartementet fatter endelig vedtak om kvote. Eventuelle endringer som er gjort av departementet er ikke ført opp i tabellen over.

Oppdatering 13. september 2019: 

Klima- og miljødepartementet (KLD) har behandlet klager på kvotene i region 5 og 6.

I region 5 er områdeavgrensningen for lisensfellingen endret.

I region 6 er den samlete kvoten på dyr som kan felles redusert fra 30 til 28 dyr. Den totale kvoten er dermed redusert fra 122 til 120 dyr. Denne endringen er ikke tatt inn i tabellen over.

En klage på rovviltnemndas vedtak i region 1 er fortsatt til behandling.

Registrering som lisensjeger

Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i bestandsreguleringen av jerv for å redusere skade på sau og tamrein som beiter i utmark. I tillegg til skadepotensialet er det et vilkår at fellingen ikke skal være til skade for bestandens overlevelse.

For å delta i lisensfelling må du være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret og innfri flere krav:

  • være fylt 18 år
  • ha betalt jegeravgift for dette jaktåret
  • ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift av 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt

Jegerne plikter å sette seg inn i gjeldende regler og holde seg kontinuerlig oppdatert om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten.

Kontinuerlig og oppdatert informasjon får du ved å ringe rovviltvakttelefonen eller kvotetelefonen hos fylkesmannen i det fylket du skal jakte.

Flere påviste ungekull

Jervebestanden har de siste årene ligget over bestandsmålet i Norge. Foreløpig tall hentet fra Rovdatas jerveteller viser 62 ungekull. Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet tispe og/eller valper fra ni av disse.

Rovdata rapporterer endelig tall på årets nye valpekull den 1. oktober.