Klimagassregnskap 2018: Se tallene for din kommune

I fjor lanserte Miljødirektoratet en helt ny tjeneste på nett som viser kommunefordelte klimagassutslipp. Nå er tallene for 2018 publisert.

Publisert 23.04.2020

Klimagassregnskapet for kommuner og fylker viser hvilke kilder utslippene kommer fra, hvor store de er og hvordan utviklingen har vært. Regnskapet viser totalt utslipp fordelt på ni sektorer, i tillegg til utslipp og opptak av klimagasser fra skog- og arealbruk.

– Med denne tjenesten håper vi å gi kommunene et nyttig verktøy i klimaarbeidet og bidra til økt bevissthet om hva som gir utslipp lokalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Høyere utslipp i de fleste kommuner – men med variasjoner

De fleste kommunene hadde høyere utslipp i 2018 enn i 2017. Hovedårsaken til dette er økte utslipp fra veitrafikk og motorredskaper.

Økningen i veitrafikk skyldes mindre bruk av biodrivstoff enn året før og mer trafikk. Motorredskaper blir blant annet brukt innen jordbruk, bygg og anlegg og forsvar, og økningen skyldes økt bruk av drivstoff.

Det er mange faktorer som spiller inn på hvilke klimagassutslipp som dominerer i hver enkelt kommune. Utslippene henger gjerne sammen med hvor mange som bor i kommunen, hvilke næringer som finnes der, om de ligger i tilknytning til kysten eller om det ligger veier med mye trafikk der.

Noen kommuner har for eksempel store utslipp fra industri eller hovedveier som de selv har liten mulighet til å påvirke. Vi vurderer likevel at det kan være nyttig med et totalregnskap for utslippene.

Andre året med klimagassregnskap på nett

Det kommunefordelte klimagassregnskapet er en nettjeneste som viser utslippene til alle kommuner og fylker i Norge. Tjenesten viser utslippene som skjer innenfor kommunens grenser, og er fordelt på 34 forskjellige utslippskilder.

Kildeinndelingen er i hovedsak den samme som blir brukt i det nasjonale utslippsregnskapet, men datagrunnlaget er annerledes for å best mulig fange opp lokale forskjeller og tiltak.

I tillegg til å vise utslippene har tjenesten flere "effektkalkulatorer" der kommunene kan beregne effekten av forskjellige klimatiltak.

– Etter at tjenesten ble lansert i 2018 har vi kontinuerlig jobbet med metodeforbedringer og endringer. Det er også gjort et betydelig arbeid med å sørge for at utslippstallene fra tidligere år også nå finnes for de nye kommunene. Vi jobber hele tiden med å gjøre tjenesten til et enda bedre styringsverktøy for kommunene. Blant annet ser vi på muligheten for å publisere utslippstallene tidligere, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Klimagassregnskapet er et resultat av et treårig samarbeid med KS. Den ble for første gang publisert som en betaversjon i 2018, før en endelig versjon ble lansert våren 2019.

Regnskapet settes sammen av data fra mange ulike datakilder. SSB, Kystverket, Eurocontrol og Nilu er viktige leverandører av data og utslippsberegninger for enkeltkilder.

Tall fra 2018 tilgjengelig nå

I tillegg brukes utslipps- og energitall rapportert fra virksomhetene til Miljødirektoratet. Data til den nasjonale utslippsstatistikken fra SSB er et viktig grunnlag for klimagassregnskap for kommuner.

Derfor blir kommunetallene lagt fram etter at de nasjonale tallene er publisert i siste kvartal året etter utslippene. Deretter må utslippene for kommunene beregnes, sammenstilles og kvalitetssikres.

Dette er grunnen til at de blir publisert først et år etter utslippene har funnet sted. Tallene for 2019 vil derfor etter planen være tilgjengelige i 2021.

Når utslipp beregnes for 356 kommuner, vil usikkerheten i hvert av tallene være større enn for de nasjonale utslippstallene. Behovet for kontroller av tall mangedobles, og det kan være feil vi ikke har oppdaget.

Derfor ber vi om kritisk bruk av tallene, og setter pris på tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler som oppdages.

Utslipp fra avfallsdeponi er fjernet på grunn av for stor usikkerhet i tallgrunnlaget. Vi jobber med å utvikle en ny metode for å beregne utslipp fra deponi, og vil publisere nye tall for denne utslippskilden så snart dette er klart.

Utslipp av klimagasser i kommuner