Kvotejakta på gaupe ga 53 felte dyr

51 gauper ble skutt, og to dyr døde av andre årsaker og ble belastet jaktkvoten. I tillegg døde seks dyr i områder hvor det ikke var åpnet for jakt.

Publisert 17.04.2020

– Gaupe er det eneste av de store rovdyrene som det er åpnet for kvotejakt på. Formålet med kvotejakta er å regulere bestanden og forebygge skade på beitedyr, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Kvotejakta startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars. Den samlede kvoten var satt til 54 dyr, og 53 ble belastet kvoten.

I tillegg til de 51 som ble skutt av jegere, ble en gaupe påkjørt og en annen skutt på skadefelling som følge av en akutt skadesituasjon i område med kvotejakt og derfor belastet kvoten.

Jakt i områder over bestandsmålet

Det ble i år åpnet for jakt i fire rovviltregioner; region 2 Sør-Norge, region 3 (tidligere Oppland fylke), region 6 Midt-Norge hvor bestanden av gaupe ligger over bestandsmålet for regionen, og i tillegg region 1 Vest-Norge hvor det ikke er mål om en fast bestand av gaupe.

I disse regionene har de regionale rovviltnemndene ansvaret for forvaltningen og nemndene fastsatte kvoter for jakta.

I Sør-Norge ble det felt totalt 18 gauper, inkludert to i områder med kvotefri jakt. Et dyr ble påkjørt og ble belastet kvoten.

I Oppland ble det felt åtte gauper, og kvotejakta ble stanset da hunndyrkvoten på tre dyr ble nådd.

I Midt-Norge ble det felt totalt 26 gauper. Et dyr ble felt ved skadefelling.

Det ble ikke felt gaupe i rovviltregion 1 Vest-Norge i år.

Fulgte anmodning fra rovviltnemndene

I resten av landet har gaupebestanden ligget under bestandsmålet som Stortinget har satt, og det er Miljødirektoratet som er ansvarlig for forvaltningen av gaupe og vurdering om åpning for jakt.

Rovviltnemndene i region 5 (tidligere Hedmark fylke) og region 7 Nordland anmodet Miljødirektoratet om å ikke åpne for kvotejakt på gaupe i år av hensyn til bestandssituasjonen.

Direktoratet fulgte anmodningene og valgte å ikke åpne for kvotejakt i de to regionene, og åpnet heller ikke i region 4 (tidligere Oslo/Akershus/Østfold fylke) fordi bestanden av gaupe ligger under det regionale målet.

Kun skadefelling i nord

I region 8 Troms og Finnmark anmodet rovviltnemnda om å åpne for kvotejakt.

Miljødirektoratet åpnet ikke for jakt fordi bestanden av gaupe i regionen har vært under Stortingets bestandsmål i flere år. Miljødirektoratet har gitt Fylkesmannen en kvote for skadefelling av enkeltdyr dersom det oppstår skadesituasjoner forårsaket av gaupe.

Det ble innvilget skadefellingstillatelser i Nordland, Troms og Finnmark i løpet av vinteren. Fire gauper ble felt i Troms og Finnmark, to av dem var hunndyr. Det ble også felt et hunndyr i Nordland.

– I tillegg til de 53 gaupene som ble belastet jaktkvoten under jakta, har fem gauper blitt felt på skadefelling i Nord-Norge. En gaupe ble også påkjørt i Kongsvinger. Den samlede avgangen av gaupe i Norge i perioden med kvotejakt er dermed 59 dyr, sier Knut Morten Vangen.

Kvoter- og fellingstall i 2020

Tallene i parentes viser kvote for voksne hunndyr og antall voksne hunndyr som ble felt under årets kvotejakt.

Se også