Mest trua arter i befolkede områder

Nye kart på Miljøstatus viser hvor vi finner flest trua arter. Kunnskapen gjør det enklere å ta hensyn i arealplanleggingen og prioritere kartlegging.

Publisert 21.04.2020

- Nye kart på Miljøstatus.no viser at vi finner flest trua arter i de mest befolkede områdene hvor det også er stort utbyggingspress. Å ta hensyn til trua arter i disse områdene er svært viktig for å stanse tapet av naturmangfold, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Ifølge det internasjonale naturpanelet (IPBES) er endret arealbruk, med utvidelse av byområder, infrastruktur og jordbruk, den viktigste årsaken til tap av naturmangfold på land. I Norge ser vi at hele 90 prosent av de trua artene antas å være negativt påvirket av arealendringer.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har tidligere beregnet hvor i landet vi finner såkalte hotspots for trua planter. Nå er beregningene utvidet til å gjelde alle trua planter, insekter, edderkoppdyr, lav, moser og sopp.

Med hotspots menes geografiske områder som huser et særlig stort artsmangfold. Ved å målrette tiltak mot slike områder kan mange arter ivaretas på samme areal.

For å finne områdene har forskerne brukt kunnskap om kjente artsforekomster, vegetasjonsgrad, landskap, geologi og klima. Dette er kunnskap som sier noe om hvor i landet det er sannsynlig at trua arter finnes. Forskerne har satt disse dataene i system og laget kart på 1 x 1 km2 som viser hvor vi finner hotspots for slike arter.

På Miljøstatus kan alle gå inn i kartet og velge artsgruppe og område:

Hovedfunn fra modelleringene:

  • Hotspots for trua arter er i grove trekk konsentrert til områdene rundt Oslofjorden og kyststrøk nord til Trondheimsfjorden og i dalstrøkene på Østlandet.
  • Forekomsten av trua arter finnes i stor grad i nærhet av områder preget av menneskelig aktivitet, for eksempel bebyggelse og infrastruktur.
  • Det er relativt lite overlapp mellom disse områdene og verneområder.

Nyttig for å prioritere arealbruk

Kartene kan brukes av alle som jobber med plansaker og naturforvaltning for få en pekepinn om hvilke områder som har mye sårbar natur.

- Dette er et viktig supplement til den kunnskapen vi får gjennom kartlegging og overvåking og annen kunnskapsinnhenting i felt. Kartene kan være nyttige når samfunnet prioriter arealbruk på et overordnet nivå og de vil også gi et godt grunnlag for hvilke områder det er nyttig å kartlegge videre, sier Hambro.

De nye kartene viser at truede arter i betydelig grad finnes utenfor verneområdene.

- Vi kommer stadig nærmere målet om å verne en representativ andel av norsk natur. Modelleringene/kartene fra NINA viser imidlertid at vern alene på langt nær er nok for å ta vare på de trua artene. Bærekraftig bruk og forvaltning av naturen også utenom verneområder er avgjørende for å stanse tapet av naturmangfold, sier Hambro.

Rapportene

Her kan du laste ned rapporter og kartlag.