83 gauper kan felles i kvotejakta

Økning i gaupebestanden gjør at Miljødirektoratet for første gang siden 2017 åpner opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark.

Publisert 15.12.2020

Tidligere ble totalkvoten oppgitt til 82 dyr. Feilen er nå rettet (26. mars).

– Vi åpner nå forsiktig for kvotejakt for å forhindre skade på beitedyr i de to nordligste fylkene. Målet er at bestanden holder seg på Stortingets bestandsmål, slik at rovviltnemnda kan ta over forvaltningsansvaret. En lav kvote gjør det også enklere å iverksette skadefelling ved behov, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kvotejakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe fra 1. februar til 31. mars skal i henhold til rovviltforliket være det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden. I 2020 ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis.

Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper for første gang på åtte år.

Regionale roviltnmender og Miljødirektoratet

I rovviltregioner hvor gjennomsnittet tre siste år ligger over det regionale bestandsmålet, er det de regionale rovviltnemndene som vedtar kvote for kvotejakt.

Miljødirektoratet fastsetter kvoten i de andre regionene, som er region 4 Oslo/Akershus/Østfold, region 5 Hedmark, region 7 Nordland og region 8 Finnmark.

Økning av familiegrupper i nord

Det har spesielt vært en økning i antall familiegrupper i de to nordligste rovviltregionene i 2020.

  • I region 7 Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper.
  • I region 8 Troms og Finnmark har det økt fra 5 til 11 familiegrupper.

På bakgrunn av dette åpner Miljødirektoratet for første gang siden 2017 opp for jakt i de to nordligste fylkene.

  • Kvoten i region 7 settes til totalt 7 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr.
  • Kvote i region 8 settes til totalt 6 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr.

De regionale rovviltnemdene i region 7 og 8 ba henholdsvis om en totalkvote på 13 og 10 gauper.

Behov for stabil bestandsvekst

– Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i begge regioner for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet og rovviltnemdene kan overta myndigheten. Prognosen for gaupebestanden i landet som helhet tilsier også en mer forsiktig kvote i disse regionene, sier miljødirektørr Ellen Hambro.

For å ikke komme under det nasjonale bestandsmålet på gaupe i 2022, viser prognosen til et uttak på mindre enn 30 voksne hunndyr i Norge i 2021. Rovviltnemdene som har myndighet til å sette kvote, har til sammen vedtatt en kvote på 26 hunndyr

Utvikling i gaupebestanden i Nordland og Troms og Finnmark

I tillegg til kvotejakt kan miljømyndighetene gi tillatelse til skadefelling der det er særlig stort skadepotensial og kvotejakt ikke er egnet. Ved skadefelling kan det åpnes for å bruke andre verktøy, blant annet snøskuter.

– Vi trenger handlingsrom for å tildele kvoter til skadefelling i de respektive regionene også i 2021, uten at det går på bekostning av bestandsmålet, sier Ellen Hambro.

Kvoter ellers i landet

I region 1, Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt.

I region 2 (Sør-Norge), 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) har anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fulgt anmodningen og åpner ikke for jakt i dette området. Det åpnes heller ikke for jakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold).