Naturmangfoldloven får nytt sanksjonsmiddel

Fra 1. januar 2021 kan miljømyndighetene ta i bruk overtredelsesgebyr som et nytt sanksjonsmiddel ved brudd på naturmangfoldloven.

Publisert 11.12.2020

Stortinget vedtok i 2019 at bestemmelsen om miljøerstatning i naturmangfoldloven § 74 endres til en bestemmelse om overtredelsesgebyr. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2021. Overtredelsesgebyr betyr at forvaltningen kan pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av et lovbrudd.

– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å bekjempe miljøkriminalitet. Fra nyttår kan Miljødirektoratet ta i bruk overtredelsesgebyr for å sanksjonere brudd på naturmangfoldloven som ikke er så alvorlige at de politianmeldes, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

  • Et overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, og er å anse som straff etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
  • En avgjørelse om å ilegge overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak, som betyr at man må følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven om blant annet forhåndsvarsel, partsinnsyn, begrunnelse og klagerett.
  • Bestemmelsen om overtredelsesgebyr utfylles også av forvaltningsloven kapittel IX, som inneholder generelle regler om administrative sanksjoner som gjelder på tvers av ulike forvaltningsområder.

Blir viktig på mange områder

Det kan ilegges overtredelsesgebyr for blant annet brudd på regelverket knyttet til verneområder, fremmede organismer og handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).

Overtredelsesgebyr kan også brukes i forhold til ulovlige inngrep i utvalgte naturtyper, eksempelvis kalklindeskog.

– Avgjørelsen av om overtredelsesgebyr skal ilegges eller ikke, skjer etter en samlet vurdering av en rekke hensyn, som for eksempel overtredelsens grovhet, omfang og virkninger, sier Hambro.

Øvre rammer for overtredelsesgebyr vedtatt

Kongen i statsråd har i dag 11. desember vedtatt en forskrift om øvre rammer for overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G), noe som i dag utgjør totalt kr. 608 106. For fysiske personer kan gebyret ikke overstige to ganger G som utgjør kr. 202 702.

Overtredelsesgebyr brukes i dag som sanksjonsmiddel av andre myndigheter etter blant annet plan- og bygningsloven, akvakulturloven og dyrevelferdsloven.

Les mer