Tang og tare sliter på Skagerrakkysten

Miljøovervåkingen i ytre Oslofjord og på Skagerrakkysten viser en negativ utvikling for algesamfunnene de siste årene.

Publisert 03.07.2020

Hovedårsakene antas å være klimaendringer og økende partikkel- og næringssaltavrenning fra land.

– Resultatene viser en bekymringsverdig utvikling. Når det står dårlig til med tare og andre fastsittende alger, gir det dårlige leveforhold for torskeyngel og flere andre dyrearter i kystsonen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Områder med viktige og friske økosystemer er betraktelig redusert og delvis endret.

Hvor dypt tang og tare vokser, har krympet med flere meter de siste årene. I tillegg har enkelte av artene, som tidligere var å finne på noen av overvåkningslokalitetene, nå forsvunnet eller blitt kraftig redusert. Det er samtidig blitt en økning av filtrerende dyr som lever av partikler i vannet, bl.a. sekkedyr som er et tegn på at partikkelkonsentrasjonen i vannet er høy.

Fem av i alt åtte undersøkte stasjoner i ytre del av Oslofjorden oppnår ikke god tilstand for fastsittende alger.

Utvikling i feil retning

Resultatene varierer mellom år på flere av overvåkingsstasjonene, men generelt har tilstanden for algesamfunnene vært dårligere de siste seks årene (2014-2019), sammenlignet med tilstanden de første fem årene i denne overvåkingsperioden (2009-2013).

Nå viser Økokyst-resultatene dessverre tegn til at utviklingen går i feil retning også på ytre kystområder langs Skagerakkysten. Dette gjør at situasjonen kan være mer alvorlig.

Klimaendringer kan forverre situasjonen

Klimaendringer, med blant annet større nedbørsmengder og mildere vintre med regn i stedet for snø, fører til at flere partikler, mer fargestoffer (humus) og næringsstoffer fra landområdene renner ut i fjorden.

Mer grumsete, mørkere vann og slam på sjøbunnen gir dårligere forhold for fastsittende alger, slik som tare, som trenger god tilgang til lys og fast underlag for å vokse. Endrede næringsforhold kan dessuten resultere i et skifte hvor flerårige algesamfunn, slik som tareskog som er oppvekstområde for tusenvis av dyr, blir erstattet av uønskete, trådaktige arter som vokser som tette tepper på bunnen.

I tillegg kan gradvis økende sjøtemperatur skape ytterligere problemer for de viktige økosystemene.

Vil redusere menneskelig påvirkning

Oslofjorden er endestasjonen for påvirkning fra menneskelig aktivitet fra fjellregionen og helt ned til fjæresteinene. Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden med mål om å fremme at aktivt friluftsliv og å oppnå en god miljøtilstand i fjorden.

– Effekten av klimaendringene er vanskelige å gjøre noe med, men ved å gjennomføre tiltak for å redusere menneskeskapte utslipp til fjorden, kan vi likevel ha håp om å forbedre tilstanden i kystmiljøet, sier Hambro.

Økokyst-rapporter 2019

Her er rapportene fra de forskjellige delprogrammene i Økokyst 2019.