Dobbelt så mange anmeldt for ulovlig snøskuterkjøring

Miljødirektoratets oppsyn med snøskuterkjøring har resultert i 108 anmeldelser i årets sesong, en betydelig økning fra  53 anmeldelser i fjor.

Publisert 17.06.2020

– Doblingen i antall anmeldelser skjer på tross av at vi har gjennomført færre kontroller enn i fjor på grunn av koronasituasjonen. Dette er miljøkriminalitet av betydelig omfang, og utviklingen er urovekkende, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.  

Anmeldelsene er fordelt over hele landet med flest i de nordligste fylkene samt Trøndelag, Agder, Telemark og Vestland. 

Miljødirektoratet har et stående oppdrag fra regjeringen om å kontrollere at motorisert ferdsel i naturen foregår i tråd med regelverket. Det er kun lov å bruke snøskuter og andre kjøretøy i naturen når man har tillatelsene i orden, ved nyttekjøring eller kjøring i løyper som kommunene har fastlagt.  

Flere unndrar seg kontroll 

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets feltapparat. SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som føreren har plikt til å ha med. Førere har også plikt til å la seg kontrollere. De siste årene har Miljødirektoratet imidlertid sett en økende tendens til at snøskuterkjørere stikker av fra kontroll. 

– Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de handler ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll. Dette har pågått over flere år og kan ikke karakteriseres som engangstilfeller eller ubevisste handlinger. Vi har ingen andre deler av vår oppsynsvirksomhet hvor vi ser lignende aksept for å opptre ulovlig, sier Hambro. 

Miljøkriminalitet i sårbar natur 

I regjeringens stortingsmelding om miljøkriminalitet (Meld. St. 19 – 2019-2020) som ble lagt fram i april, blir ulovlig motorferdsel i utmark trukket fram som et av temaene som kan få betydning for Norges mulighet til å nå nasjonale mål knyttet til naturmangfold og friluftsliv. Et av disse målene er at utviklingen til truede og nær truede arter skal bedres.

– Man kommer lengre inn i urørte naturområder med snøskuter enn til fots, noe som betyr at det blir færre steder igjen der vilt får leve uforstyrret. Dette er spesielt alvorlig på våren, som er yngletid og dermed den mest sårbare perioden for mange arter, sier Hambro.  

Ulovlig snøskuterkjøring kommer i tillegg til den lovlige kjøringen, som også har et stort omfang. Selv om en enkelt snøskuter ikke utgjør mye skade, vil summen av mange utgjøre en stor miljøbelastning på fugle- og dyreliv.

Ukentlige tips fra privatpersoner 

Mye av SNOs oppsynsvirksomhet i år er basert på tips fra privatpersoner. SNO får flere tips om ulovlig snøskuterkjøring hver uke, både til Miljødirektoratets tipsløsning og til SNO direkte.

– Selv om motorferdsel i utmark er et polarisert felt, må vi ikke glemme at de fleste ønsker bedre kontroll med ulovlig snøskuterkjøring, sier Hambro.