Gir nødhjelp til den mest trua naturen

Slåmaskin, ryddesag og fyrtøy er blant verktøyene når SNO nå er i gang med sommerhalvårets redningsaksjoner for våre mest trua arter og naturtyper.

Publisert 28.07.2020

– Det er flott å se når arbeidet vårt i felt virker. Når gammel og gjengrodd lynghei langs kysten ryddes og brennes og vi får de åpne og flotte åpne lyngheiene tilbake eller når enger av kam-marimjelle blomstrer og trives på Færder etter slått. Vi trenger mangfoldet i naturen og har ingen arter eller naturtyper å miste, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Hvert år gjennomfører Statens naturoppsyn (SNO) tiltak i verneområdene for å ta vare på blomster, insekter, sjøfugler, våtmark og andre typer trua arter og naturtyper. Etter en vinter som varte og rakk mange steder er naturoppsynet nå godt i gang med årets arbeid over hele landet. 

En million arter er truet

Tap av naturmangfold er ved siden av klimaendringene den største miljøutfordringen vi står overfor. 

Det internasjonale naturpanelet IPBES slår fast at overlevelsen til over en million arter er truet, og at utviklingen går urovekkende raskt. Ifølge Naturpanelet er det nødvendig med store samfunnsendringer for å stanse utviklingen, særlig når det gjelder bruken av arealer. 

– Å stanse tapet av natur krever først og fremst at hele samfunnet bidrar til bærekraftig bruk av naturressursene våre. Men mange arter i Norge er så fåtallige og sårbare at situasjonen allerede kritisk, og for flere av disse kan vi faktisk gjøre noe med målrettede tiltak i felt, sier Hambro. 

 

Må redde artenes leveområder 

For å ta vare på de trua artene er det viktig å sikre deres leveområder. Ifølge IPBES er en halv million arter på land avhengige av at leveområdene deres restaureres hvis de ikke skal dø ut på sikt. 

SNO gjennomfører ulike tiltak i verneområder for å ivareta det biologiske mangfoldet. Dette innebærer blant annet skjøtsel av kulturlandskap som slåttemark og kystlynghei, fjerning av fremmede arter og tiltak mot gjengroing av våtmark. 

– Verneområdene utgjør indrefileten av norsk natur. Men også i mange verneområder er leveområdene og artene sårbare eller truet. Gjengroing og fremmede arter er betydelige trusselfaktorer. Mange områder har derfor behov for tiltak for å ivareta verneverdiene, sier Hambro. 

Mange munner å mette 

Fylkesmennene, nasjonalpark- og verneområdestyrer og noen kommuner forvalter verneområdene i det daglige. SNO har stor kompetanse på ulike skjøtselsmetoder og utfører arbeid på bestilling fra forvaltningsmyndighetene.   

– Det er kun frimerker av norsk natur vi klarer å ivareta på denne måten, og ettersom verneområdene er indrefileten av norsk natur, er det svært viktig at slik innsats settes inn her. Med 2355 trua arter, 74 trua naturtyper og over 3000 verneområder i Norge er dette et viktig arbeid for oss, sier Hambro.