Ulovlig avliving av jerv i Nord-Salten

Norsk og svensk naturoppsyn har i fjor og i år avdekket ulovlig avliving av til sammen fire jerver på norsk og svensk side i Nord-Salten.

Publisert 12.06.2020

Denne våren har Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn (SNO), Statskog-Fjelltjenesten og politiet samarbeidet med svensk naturoppsyn og politi om å forebygge faunakriminalitet i grenseområdene i Nord-Salten.

Bakgrunnen er at det våren 2019 ble avdekket tre tilfeller av ulovlig avliving av jerv i området, hvorav to på norsk side. Alle jervene var forfulgt med snøscooter og avlivet. DNA-funn i form av blod og hår på åstedene slo fast at det var to tisper og én hannjerv som ble avlivet.

I år ble det den 21. mai avdekket at en jerv var ulovlig avlivet på svensk side i Salten.

– En av SNOs kjerneoppgaver er å forebygge miljøkriminalitet, og da vil økt tilstedeværelse i områder der dette kan skje være et viktig tiltak. Denne våren er det avdekket ulovlig avliving av en jerv på svensk side av riksgrensen i det aktuelle området. Dette er alvorlig faunakriminalitet og forholdet er anmeldt til svensk politi, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Kartlegges årlig

De tre tilfellene fra 2019 ble politianmeldt til norsk og svensk påtalemyndighet, men sakene ble henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. Av hensyn til etterforskningen og årets oppsynsaksjoner er funnene fra 2019 ikke offentliggjort før nå.

Sakene i 2019 ble avdekket av personell fra Länsstyrelsen i Norrbotten og Statskog-Fjelltjenesten som arbeidet med å registrere jerv i området. Årlig kartlegges jervebestanden med kontroll av kjente ynglehi og innsamling av skit og hår for DNA-analyse etter felles overvåkingsmetodikk i Norge og Sverige.

Styrket innsats mot miljøkriminalitet

I slutten av april la regjeringen frem en stortingsmelding om miljøkriminalitet (Meld. St. 19 -2019-2020). Meldinga presenterer en styrket innsats mot miljøkriminalitet nasjonal og internasjonalt. Deler av meldinga omfatter naturkriminalitet hvor blant annet ulovlig avliving av fredet rovvilt er omtalt.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på blant annet jerv og forvaltningen er lagt opp til å forvalte arten med grunnlag i bestandsmål og de skader arten gjør på husdyr og tamrein.

– Ulovlig avliving svekker mulighetene for en forsvarlig bestandsforvaltning og også mulighetene til å vurdere effekter av forvaltningstiltak for å redusere skader på husdyr og tamrein. Informasjonsarbeid, veiledning og økt strafferamme er blant tiltakene regjeringen foreslår mot denne aktiviteten, sier Ivar Myklebust, direktør for land- og friluftslivavdelingen i Miljødirektoratet.

Ønsker tips

SNO intensiverer oppsynsinnsatsen i områder hvor det avdekkes ulovlig avliving eller forsøk på ulovlig avliving av fredet rovvilt. Arbeidet skjer i tett samarbeid med politiet, ØKOKRIM og svenske myndigheter der det er naturlig.

Politiet og SNO ønsker tips fra publikum som kan bidra til å oppklare sakene.

– Det er en viktig samfunnsoppgave å forebygge og avdekke miljøkriminalitet, avslutter Morten Kjørstad.