For mange sniker seg unna returordningen for biler

Mange bilimportører sniker seg unna og betaler ikke for returordningen som sikrer at bilene blir forsvarlig håndtert når de vrakes.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.05.2020

Miljødirektoratet vil sende brev til importører som vi har grunn til å tro ikke deltar i en returordning for kasserte biler. I brevet varsler vi at vi vil vedta tvangsmulkt dersom de ikke melder seg inn i en slik ordning.

- Kasserte biler kan utgjøre et betydelig miljøproblem. I tillegg er det ressurser i kasserte biler som kan materialgjenvinnes. Det er derfor viktig at denne type avfall blir samlet inn og behandlet forsvarlig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Dette sikrer for eksempel at farlige stoffer som kan medføre fare for helse- og miljø tas ut og behandles miljømessig forsvarlig.

Vi vil stoppe gratispassasjerene

Den som importerer kjøretøy til Norge har plikt til å være medlem i en godkjent returordning. Dette gjelder både virksomheter som importerer en enkelt bil til eget bruk og virksomheter som importerer nye eller brukte biler for videresalg.

Medlemskapet sikrer finansiering av returselskapene, som sørger for miljømessig forsvarlig innsamling og behandling av biler som skal vrakes.

- Målet med returordningen er å forebygge og redusere miljøproblemene når kjøretøy ender som avfall. Når importører er gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i systemet, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Miljødirektoratet har jevnlig dialog med bransjen. I likhet med oss er de opptatt av at ingen skal slippe unna med å ikke følge regelverket. Vi har utviklet et dataverktøy som gjør det mulig å identifisere og følge opp slike gratispassasjerer på en effektiv måte.

Fra bilvrak til kumlokk

De kasserte bilene som samles inn, går inn i en sirkulær økonomi der materialene i kjøretøyene blir materialgjenvunnet i størst mulig grad. 

De brukes om igjen til å produsere nye produkter som for eksempel bjelker, kumlokk med mer.

Tre ukers frist for å dokumentere innmeldelse i returordning

Miljødirektoratet vil i perioden fremover sende brev til gratispassasjerer der vi understreker plikten de har til å være med i et returselskap. Virksomheten må sende oss informasjon om at de overholder denne plikten. 

Dersom vi ikke mottar dokumentasjon på at virksomheten har meldt seg inn i Autoretur, som er det eneste aktive retursystemet i Norge dag, innen tre uker fra brevet er sendt ut fra oss, vil vi vedta tvangsmulkt.