Korona-restriksjoner påvirker naturoppsynet

Restriksjoner for kryssing av kommune- og fylkesgrenser begrenser Statens naturoppsyn (SNO) sin aktivitet. Oppsyn gjennomføres så langt det er mulig.

Publisert 24.03.2020

SNO er Miljødirektoratets operative feltapparat med rundt 100 naturoppsyn over hele landet. Etter lov om statlig naturoppsyn er oppsynets kjerneoppgaver å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet.

I tillegg har SNO 183 lokale rovviltkontakter over hele landet som har som primæroppgave å undersøke om skade på tamrein og husdyr er forårsaket av fredet rovvilt.

– I en del kommuner er det innført restriksjoner slik at kryssing av grenser utløser krav om karantene. Dette har betydelig innvirkning på SNO sin mulighet til å utføre arbeidsoppgavene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere medarbeidere i SNO er i karantene på grunn av slike bestemmelser.

Store avstander

Arbeidsoppgavene til naturoppsynet medfører at personell må bevege seg over store avstander i skog og mark og til sjøs. Det innebærer å krysse kommune- og fylkesgrenser.

På denne tiden av året er rovviltarbeidet, og spesielt arbeidet med overvåking og kartlegging av bestandene av store rovdyr, høyt prioritert. Det foregår ved sporing på snø ved bruk av snøscooter eller ski.

På kysten arbeides det mye fra båt med bekjempelse av fremmede arter som mink, bekjempelse av ulovlig fiske etter laks og andre anadrome arter, og med skilting og skjøtsel i verneområder langs kysten og på øyer.

Følger helsemyndighetens råd

Helsemyndighetenes råd og retningslinjer for å begrense spredning av viruset er til enhver tid førende for det feltbaserte arbeidet til SNO.

Det er gitt interne føringer for SNOs medarbeidere i felt om ikke å gjennomføre oppgaver som medfører kontakt med forsamlinger av mennesker, og at de skal jobbe alene eller to og to for å redusere smittefare.

SNOs oppgaver foregår i naturen og ofte i temmelig øde områder langt til fjells, skogs eller sjøs. Miljødirektoratet mener derfor at naturoppsynets arbeid i felt kan gjennomføres med minimal risiko for spredning av koronasmitte.

– Vi ønsker å holde hjulene i gang, slik statsministeren har oppfordret til. Samtidig forholder vi oss selvsagt til de særskilte karantenebestemmelsene som er fastsatt. Vi ønsker å gjøre kommunene oppmerksomme på at dette legger vesentlige begrensninger på SNOs aktivitet, blant annet knyttet til rovviltarbeidet, sier miljødirektør Ellen Hambro.