Ulovlig snøskuterkjøring kan få store konsekvenser

SNO har de siste dagene mottatt mange tips om ulovlig snøskuterkjøring og ber folk om å følge regelverket for å unngå skade på både mennesker og dyr.

Publisert 25.03.2020

– Vi har mottatt mange varsler både fra publikum og våre egne folk om antatt ulovlig snøskuterkjøring i store deler av landet. Vi er inne i en sårbar tid for naturen, det er derfor ekstra viktig å vise hensyn og følge reglene for motorferdsel, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO har i helga gjennomført kontroller og anmeldt ulovlig kjøring både nord og sør i landet.

Beitekrise

Spesielt i nord gjør store mengder snø at reinen har tøffe forhold, og vanskeligere for å finne mat. Unødige forstyrrelser kan gjøre at de bruker mer energi enn nødvendig, eller jages bort fra områder hvor det er beite.

Fylkesmannen kan i utsatte områder stenge snøskuterløyper for motorferdsel for å ivareta reindriftsinteresser. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på hvilke løyper som er åpne.

Vinteren er generelt en sårbar tid for vilt. Vi nærmer oss blant annet tiden for kalving for hjorteviltet. Ulovlig kjøring med snøskuter kan i denne perioden stresse og føre til dårlig kondisjon for dyrene.

Kan gå på bekostning av liv og helse

En del av tipsene gjelder også kjøring i rasfarlig terreng hvor kjøring kan gå på bekostning av liv og helse, både for de som kjører og for andre som ferdes i naturen, for eksempel skigåere. Det kan også være farlig for redningsmannskaper som må rykke ut dersom det har gått ras. 

Stein Erik Granli, miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, oppfordrer innbyggerne til å bruke naturen for trim og fritid, og ikke utsette seg for unødvendig risiko ved for eksempel ulovlig snøskuterkjøring.

 Helsevesenet har mer enn nok å jobbe med i disse dager, og trenger ikke å belastes med skader og ulykker på grunn av unødvendig risikoadferd, sier Granli.

Sett deg inn i regelverket

Hovedregelen i motorferdselloven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt spesielle tillatelser. Unntakene er som regel knyttet til nyttekjøring, men kommunen kan også fastsette løyper for fornøyelseskjøring.

– Vi oppfordrer innbyggerne til å sette seg godt inn i og respektere lover og regler for motorferdsel i utmark. Brudd på disse vil bli fulgt opp i samarbeid mellom SNO og politiet, avslutter Kjørstad og Granli.