Tilsynsaksjon av eksport av avfall

Miljødirektoratet og Tolletaten avdekket at 17 av 41 kontrollerte forsendelser med brukte gjenstander brøt reglene for eksport.

Publisert 25.11.2020

De ble derfor nektet eksportert. Fem av forsendelsene som ble nektet eksport inneholdt brukte EE-gjenstander.

Tilsynsaksjonen ble gjennomført for å kontrollere om forsendelser som var deklarert med brukte elektriske og elektroniske (EE)- produkter faktisk inneholdt brukte produkter og ikke avfall.  Biler og bildeler, som ofte eksporteres sammen med EE-gjenstander, ble også kontrollert.

Aksjonen ble gjennomført i løpet av to uker på havner, en togstasjon og veioverganger i Oslo, Larvik, Stavanger, Narvik og Svinesund.  ØKOKRIM bisto i planleggingsfasen av aksjonen.

Alvorlig miljøkriminalitet

-Vi har grunn til å tro at aktører og bakmenn som er godt organisert, står bak mye av den ulovlige eksporten av EE-avfall. Det er avgjørende at myndighetene jobber sammen for å kunne avdekke og forhindre slik miljøkriminalitet. Ulovlig eksport av EE-avfall kan utgjøre et betydelig miljøproblem i de landene som mottar gjenstandene, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

-Tolletaten ser alvorlig på denne type miljøkriminalitet. Tolletaten vurderer fortløpende tiltak for å øke eksportkontrollen av konteinere som kan inneholde miljøfarlig avfall, sier divisjonsdirektør Heidi Vildskog i Tolletatens grensedivisjon.

Tydelige krav i regelverket

Regelverket for å eksportere brukte EE-produkter har tydelige krav til hvordan dette skal gjøres riktig. Resultatene fra aksjonen viser at flere eksportører bevisst prøver å unngå kravene i regelverket.

Av de 33 kontrollerte forsendelsene med biler og bildeler, ble 12 nektet eksportert. Resultatene i aksjonen viser også her at alt for mange ikke følger regelverket for eksport av biler og bildeler. 

Både firma og privatpersoner plikter å deklarere eksport av avfall.  Tolletaten må stole på at de angitte opplysningene er korrekte. Det knyttes strenge krav til eksport av avfall, og det skal deklareres i fortollingssystemet TVINN før forsendelsen passerer grensene.

-Hovedregelen er at dersom du har en gjenstand som ikke virker eller er ubrukelig, og du har planlagt å kaste den, så er gjenstanden avfall, påpeker Heidi Vildskog.

Videre oppfølging 

Miljødirektoratet mener resultatene fra aksjonen og den høye miljørisikoen knyttet til eksport av EE-avfall, bekrefter at det er behov for tiltakene som myndighetene samarbeider om nå for å forebygge at slikt skjer. 

Målrettete kontroller og tilsyn, tydeligere regelverk, deling av informasjon mellom myndigheter, etterforskning og straffeforfølgelse av aktører er viktige tiltak for å bekjempe problemene med ulovlig eksport.

-Resultatene av fellesaksjonen viser at det er nødvendig å fortsette samarbeidet mellom miljømyndigheter, toll, og politi som ble intensivert i fjor høst og sette i verk tiltak på flere fronter, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad og divisjonsdirektør i Tolletaten, Heidi Vildskog.

Ulovlig eksport og import av avfall er profittmotivert miljøkriminalitet som har et omfattende globalt omfang. ØKOKRIM har hatt og kommer til å ha straffesaker på dette feltet, og samarbeid mellom forvaltning og politi/påtalemyndighet, både nasjonalt- og internasjonalt, er svært viktig, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM.

Denne fellesaksjonen er del av den globale kontrollaksjon Operation Demeter VI, ledet av verdens tollorganisasjon, World Customs Organisation (WCO). Resultatene fra Operation Demeter VI bekrefter at ulovlig eksport av avfall har et stort omfang, og er en global problemstilling som krever tett og effektivt samarbeid mellom myndigheter både på nasjonalt og internasjonalt nivå.