Norskeutslipp.no viser utslipp fra industrien

Hvor store utslipp og hvor mye avfall er det fra industrien på land og til havs? Det finner du ut på nettstedet Norskeutslipp.no.

Publisert 16.09.2020

Utslipp fra landbasert industri 

Norskeutslipp.no viser årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall fra rundt 600 industrivirksomheter. 

På nettstedet kan du søke fram enkeltbedrifter, eller velge virksomheter i en kommune eller fylke. Du kan også sammenligne utslippstall.

For stoffer av særlig stor miljømessig betydning – som prioriterte miljøgifter, støv, NOx, svoveldioksid og klimagasser – er det ingen vesentlige endringer i 2019 sammenliknet med 2018.

Utslipp fra petroleumsvirksomhet til havs 

Norskeutslipp.no viser årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall fra alle 87 felt for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. 

Utslippene variererer med aktiviteten på norsk sokkel. Utslipp av oljeholdig vann gikk noe ned fra 2018 til 2019. Likevel har mengden olje til sjø økt fordi oljekonsentrasjonen i produsert vannet har økt.

Det er særlig feltene GullfaksDraugen og Statfjord som bidrar til økningen. Det er ikke disse feltene som har hatt den største økningen i oljekonsentrasjonen, men fordi vannmengdene som slippes ut herfra er store, gir de en relativt stor økning i mengde olje til sjø.

Utslipp fra avfallsdeponier 

Nettstedet viser utslipp fra alle rundt 200 avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, både aktive deponier og deponier i fasen med etterdrift. 

For utslipp fra deponier er det ingen vesentlige endringer de siste årene.