På bestandsmålet for bjørn i to regioner

For første gang er bjørnebestanden på bestandsmålet i to av landets rovviltregioner. I rovviltregion Midt-Norge har ikke dette skjedd tidligere.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.04.2021

Beregninger viser at det ble født tre ungekull av bjørn i Midt-Norge (region 6) og tre kull i Hedmark (region 5) våren 2020.

-Det er svært positivt at nok en region er på bestandsmålet. Samtidig er det fortsatt et stykke igjen til det nasjonale målet om 13 årlige ungekull er oppnådd. Vi vet dessuten at det er felt binner som vil påvirke antall kull i fremtiden, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Rapporten fra Rovdata viser at det ble beregnet 8,5 ungekull i Norge i 2020.

Mange lever på grensen

Rovdata har nylig publisert fjorårets overvåkingsresultat om bestanden av bjørn. 

Det ble påvist 150 ulike bjørner i landet i 2020: 85 hannbjørner og 65 hunnbjørner. Det er to flere bjørner sammenliknet med 2019. Svært mange av de påviste bjørnene benytter leveområder på begge sider av grensen mot våre naboland i øst.

DNA fra hunnbjørner beregner antall kull

Dataene som samles inn er hovedsakelig ekskrementer, hår eller vev fra bjørner som analyseres for å identifisere individ og kjønn. Ut fra antall påviste hunnbjørner som registreres benyttes en modell utviklet av det Skandinaviske bjørneprosjektet for å beregne sannsynlig antall ungekull født.

I fire av de åtte rovviltregionene i Norge er det besluttet at det skal være bjørn som produserer ungekull.  Det er bare region 5, Hedmark, som tidligere har oppnådd bestandsmålet for bjørn. Første gang var i 2018.

Forvaltningsansvaret overføres i region 6

Når en region har oppnådd bestandsmålet for bjørn, er det rovviltnemnda som har ansvaret for forvaltningen og kan fatte vedtak om betinget kvote for skadefelling fra 1. juni og kvote for lisensfelling av bjørn til høsten. Dersom bestanden ligger under målet for regionen er det Miljødirektoratet som har denne myndigheten.

-Det er positivt at vi nå kan gi forvaltningsansvaret for bjørn i region 6 til rovviltnemnda, sier Hambro.

Flere kjente binner er døde

Miljødirektoratet har vært tilbakeholdne med å åpne for felling av bjørn de siste årene, spesielt i de områdene hvor det har vært en viss sannsynlighet for å felle binner. Binner er avgjørende for å sikre etablering og vekst av bjørnebestanden i Norge, i tråd med det fastsatte bestandsmålet.

Sommeren 2020 ble det felt ei binne i Grong kommune på skadefelling. I tillegg ble to binner med to unger skutt i Sverige, like ved riksgrensen våren 2020.  Disse har i all hovedsak oppholdt seg i Trøndelag i flere år. I tillegg ble det felt to voksne binner og to unger 3 - 4 km fra riksgrensen litt lenger nord i Sverige i samme periode.

-Det kan få betydning for framtidig måloppnåelse i regionen at fem voksne binner er felt i umiddelbar nærhet til forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag, sier Ellen Hambro. - Et viktig verktøy for forvaltningen er derfor god kunnskap og overvåking av bestanden framover, også på tvers av grensen.

Les mer

Kontakt