80 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

Gjennom Hurtigbåtprogrammet under Klimasats får to fylkeskommuner penger til å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter.

Publisert 10.12.2021

- Utslippene fra innenriks sjøfart og fiske skal reduseres med minst 50 prosent innen 2030. Både her i Norge og ute i verden står vi på trappene av en betydelig omlegging av maritim transport, der teknologien for overgang til lav- og nullutslippsløsninger er stadig mer moden. En slik omstilling vil bidra både til å kutte utslipp og til å skape nye vekstmuligheter for norske verft og øvrig maritim næring. Kommuner og fylkeskommuner har lenge spilt en svært positiv rolle i å drive fram denne viktige omstillingen. Gjennom Klimasats gir regjeringen kommuner og fylkeskommuner viktig støtte til deres arbeid med å redusere utslippene fra hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Miljødirektoratet deler ut 80 millioner kroner til to utslippsfrie hurtigbåtprosjekter. Dette er båter som bruker tradisjonelt mye drivstoff og har svært høye utslipp per passasjerkilometer sammenlignet med andre transportformer.

Hurtigbåtprogrammet er en egen tilskuddsordning for hurtigbåter under Klimasats-ordningen. Den gir viktig drahjelp i arbeidet med å redusere utslipp fra hurtigbåter.

Ryfylke elektrifiseres

Rogaland fylkeskommune har tidligere fått støtte til å elektrifisere Røværruta. Nå får de 53,2 millioner kroner i støtte til å dekke deler av merkostnadene ved å elektrifisere hurtigbåter i Ryfylke.

Ryfylke er godt egnet for stor grad av elektrifisering fordi det er korte ruter på sjøen med relativt lav hastighet. Det er et viktig steg for å vise at hurtigbåter kan drives uten utslipp. Miljødirektoratet håper å se ambisiøse tilbud fra operatørene. Rogaland har også søkt Enova om støtte til ladeinfrastruktur.

Utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden

Viken fylkeskommune får 26,7 millioner kroner i støtte til å dekke deler av merkostnadene ved utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden. Sambandet driftes i dag med to båter og en reservebåt. De nye båtene kan være på vannet i 2024. Viken har også søkt Enova om støtte til ladeinfrastruktur.

Reduserer utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter

Hurtigbåtprogrammet under Klimasats-ordningen skal bidra til lav- og nullutslippshurtigbåter i fylkeskommunene. Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen.

- Disse tilskuddene framskynder utviklingen av utslippsfri transport på vann. For å nå klimamålene må det kuttes utslipp i alle sektorer på land og på sjø. Det er gledelig å se at fylkeskommunene jobber aktivt for å kutte sine utslipp og at teknologiutviklingen har kommet så langt at vi om få år vil få nullutslippsbåter på vannet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er i underkant av 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. Tiltak på hurtigbåter ble utredet i Klimakur 2030. Rapporten viser at potensialet for utslippskutt kan være rundt en halv million tonn CO2 fram mot 2030, men er avhengig av både finansiering og utvikling.

Flere fylker vil kutte utslipp

Det er høyt engasjement for å kutte utslipp fra hurtigbåter, og det ble i alt søkt om rundt 132 millioner kroner. Ikke alle fylkene nådde opp i årets søkerunde. Prosjekter som med høy sannsynlighet for å realisere nullutslippshurtigbåter og dermed føre til faktiske utslippskutt, ble prioritert i denne søknadsrunden.

Innlandet fylkeskommune fikk avslag på sin søknad om støtte til forberedende arbeid med anskaffelse for utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Trøndelag fylkeskommune fikk ikke støtte til ytterligere finansiering til prosjektet Fremtidens hurtigbåt som skal bidra til å utvikle innovative design.

Søknadsfrist 15. februar 2022

En rekke fylker har tidligere fått penger til å jobbe fram lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåter. For å få støtte må tiltaket bruke energikilder som elektrisitet, hydrogen, ammoniakk og biogass. Inkludert årets tildeling har Miljødirektoratet til sammen delt ut i overkant av 200 millioner kroner til fylkene

Regjeringen har satt av 40 millioner kroner i statsbudsjettet til Hurtigbåtprogrammet i 2022.

Søknadsfristen for 2022 er 15 februar.