136 kommuner og fylker søker om Klimasats-støtte

Klimasats gir i år 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser. Miljødirektoratet har fått 331 søknader.

Publisert 17.02.2021

– Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle i planen, og Klimasats skal være en støtte i arbeidet med å kutte klimagassutslippene. Det er flott å se at det er kommet inn så mange søknader, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Årets søknadsbunke forteller at kommunene ønsker å satse mer på gjenbruk. Sirkulær økonomi er derfor populært blant søkerne.

Lokalt klimaarbeid er viktig

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen ble opprettet i 2016.

Siden da har Klimasats støttet over 1300 prosjekter i alle landets fylker med mer enn én milliard kroner.

 – Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

For 2021 er det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats for kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen har i tillegg bevilget 80 millioner kroner til støtte til hurtigbåter i fylkeskommunale samband. Søknadsfristen for dette annonseres snart.

Det skal også være tre andre mindre søknadsfrister: 1) for tidlig kartlegging, 2) ladepunkt for de som ikke har fått særlig støtte før, 3) merkostnader i anskaffelser.

Alle fylker har søkt

I år er det 136 ulike søkere og det har kommet 14 nye kommunenavn i søkerbunken. Totalt er det søkt om i overkant av 321 millioner kroner.

Longyearbyen lokalstyre på Svalbard kunne være med for første gang og de har søkt om cirka 1,5 millioner kroner fordelt på tre søknader.

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. Oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter forventes å komme i løpet av juni.

35 ulike søknader fra Oslo

Oslo kommune har alene søkt om cirka 65 millioner kroner fordelt på 35 søknader.

Kristiansand har søkt om cirka 16 millioner kroner fordelt på sju søknader. Trondheim søker om rundt 14 millioner kroner fordelt på ni søknader.

Fylkesvis fordeling med samlet søkesum og antall søknader til Klimasats for 2021

Med forbehold om eventuelle feil.

 • Agder: cirka 30 millioner kroner – 34 søknader 
 • Innlandet: cirka 25 millioner kroner – 26 søknader 
 • Møre og Romsdal: cirka 29 millioner kroner – 29 søknader 
 • Nordland: cirka 14 millioner kroner – 13 søknader 
 • Oslo: cirka 64 millioner kroner – 33 søknader 
 • Rogaland: cirka 22 millioner kroner - 29 søknader 
 • Troms og Finnmark: cirka 13 millioner kroner – 18 søknader 
 • Trøndelag: cirka 27 millioner kroner – 22 søknader 
 • Vestfold og Telemark: cirka 22 millioner kroner – 38 søknader 
 • Vestland: cirka 26 millioner kroner - 32 søknader 
 • Viken: Ca 48 millioner kroner – 54 søknader 

De 331 Klimasats-søknadene fordeler seg på følgende tiltakstyper

 • Klimavennlig areal- og transportplanlegging  
 • Systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser/innkjøp  
 • Merkostnader ved investering i utslippsfrie og biogassdrevne maskiner og kjøretøy  
 • Klimavennlige bygg og anlegg  
 • Kartlegge mulige klimatiltak i bygge- og anleggsarbeider  
 • Transporttiltak  
 • Ladepunkter til kommunale tjenestebiler  
 • Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak  
 • Interkommunale nettverk  
 • Merkostnader 
 • Andre tiltak

Kriterier for å få støtte 

I utvelgelsen legger vi blant annet vekt på potensialet for utslippsreduksjoner, om tiltakene er innovative og ambisiøse og vi vurderer overføringsverdien til andre kommuner. 

Prosjektene som får støtte må være politisk forankret i kommunen, og de må selv bidra med egeninnsats. 

Kunnskapsbank for kommunene 

Klimasats-prosjektene gir ikke bare utslippskutt, de fører også til mye kunnskap som er nyttig og som gjøres tilgjengelig for alle kommuner. 

Under lenker vi til oversikten over alle prosjekter som har fått tilsagn, hvor du kan finne søknader, tilsagn, rapporter og annen informasjon. 

Vi har veiledning i lokalt klimaarbeid for kommunene basert på Klimasats-erfaringer. Blant annet har vi regelmessige webinarer og podkaster med deling av kunnskap fra Klimasats-prosjekter. 

Mer om klimasats og klimaarbeid i kommunene