– Jorda kan reddes om vi handler raskt

Ivar Baste fra Miljødirektoratet har ledet arbeidet med en ny FN-rapport som viser at jorda sliter, men at felles handling nå kan snu utviklingen.

Publisert 18.02.2021

– Rapporten viser at verdenssamfunnets samlede miljøutfordringer er svært alvorlige, og bare kan løses ved gjennomgripende samfunnsendringer i alle land. Norge er godt rustet til å være en pådriver i den globale dugnaden for det grønne skiftet gjennom tiltak hjemme og ute, sier Ivar Baste.

Det er FNs miljøprogram (UNEP) som har utgitt rapporten. Ivar Baste har sammen med britiske Sir Robert Watson ledet arbeidet. Rapporten ble lansert av FNs generalsekretær 18. februar.

Over 50 eksperter fra nærmere 30 land i alle FN-regioner har gjennomgått og sammenfattet om lag 25 globale miljørapporter, blant annet fra FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet.

Dystert om vi fortsetter som i dag

For å løse miljøkrisen må tre faktorer ses og jobbes med i sammenheng.

– Det er klimautslipp, forurensning og det voldsomme tapet av arter og natur, sier han.

På bare 50 år er verdenshandelen tidoblet, verdensøkonomien nær femdoblet, og uttaket av naturressurser og energi er tredoblet. Jordas befolkning er blitt dobbelt så stor og i snitt dobbelt så velstående, men ulikhetene øker. 1,3 milliarder mennesker er fattige, og 700 millioner er sultne.

Rapporten fremhever at den globale temperaturen antas å ville øke med hele 3 grader innen 2100 hvis ikke vi tar radikale grep fort. En million plante- og dyrearter er utrydningstruet. Forurensning tar livet av 9 millioner mennesker årlig.

Saken fortsetter under bildet

– Fortsetter vi å slippe ut klimagasser, forurense naturen og fortrenge planter og dyr som nå, så vil vi i økende grad svekke jordas kapasitet til å støtte et sunt liv, materielle behov, sosiale relasjoner og sikkerhet for alle. Byrden fra miljøødeleggelsene rammer de fattigste og sårbare mest, og kaster enda lengre skygger over fremtiden til dagens unge og de kommende generasjoner, sier Baste.

Mulig å snu

Samtidig viser rapporten at det finnes håp, og den peker ut en vei for å stoppe den negative utviklingen.

– Rapporten utfordrer landene samlet og hver for seg til å omforme økonomi- og finanssektoren slik at den leder og driver frem de nødvendige samfunnsendringene sammen med landbruk, fiske, energi og industri. Alle i samfunnet kan bidra til å øke taktskiftet innen utvikling og bruk av rene klima- og naturvennlige løsninger, og ved å for eksempel redusere privat forbruk, understreker han.

Rapporten skal danne et faglig grunnlag for UNEPs nye strategi, som skal drøftes i FNs Miljøforsamling 22.-23. februar, der klima – og miljøvernminister Sveinung Rotevatn er president. Rapporten vil også være et naturlig bidrag til Norges arbeid med å forsere det grønne skiftet, og å følge opp FNs bærekraftsmål.

Les mer