Lokale vannmiljøprosjekter får 24 millioner kroner

Miljødirektoratet har i 2021 fordelt 24 millioner kroner til 80 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.07.2021

– Mesteparten av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort, og vi er glade for å kunne dele ut mer penger enn i fjor, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I år var det 180 søknader på totalt 63 millioner kroner.

Stor satsning på miljøforbedring

Klima- og miljødepartementet la opp til å styrke arbeidet med å restaurere vassdrag fra 2020. Restaureringsprosjekter er dermed blitt spesielt prioritert også i årets tildeling.

Noen av prosjektene som har fått tilskudd skal for eksempel åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk og hindre at vann gror igjen av planter. Andre skal redusere effektene av menneskelig aktivitet, som utslipp av kloakk og annen type forurensning.

– Pengene vi deler ut åpner gjerne for et spleiselag, hvor også flere aktører går inn og bistår med midler. Vi finansierer ofte bare en del av den totale kostnaden for prosjektene, men tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at de blir gjennomført, sier Ellen Hambro.

Tiltak for elvemusling i Rogaland

Et av prosjektene som har fått støtte i år er erosjonssikring i Årvikelva i Tysvær i Rogaland. Erosjonssikringen skal bedre leveforholdene for elvemusling i elva, i forbindelse med utsetting av 14 000 små elvemuslinger. Bestanden i elva var truet, og det er et mål i Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling at alle gjenværende naturlige populasjoner av elvemusling skal bevares eller styrkes. Elvemusling er en ansvarsart for Norge, ettersom mer enn 25 prosent av den europeiske bestanden finnes her.

Sjøørret- og laksevassdrag i Trøndelag

Gaula, Orkla og Verdalselva i Trøndelag er definert som nasjonale laksevassdrag, og renner ut i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden. Disse elvene er sikret vern mot nye tiltak og akti­viteter som kan være til ytterligere skade for villaksen. Forurensning fra blant annet jordbruk, gruver og kloakk, i tillegg til fysiske inngrep har påvirket elvene og deres sideløp negativt i en årrekke.

Det er igangsatt flere restaureringsprosjekter i Trøndelagselvene de siste årene. Mange av tiltakene er gjennomført i sideelver og tilløpsbekker til de største vassdragene. Tiltakene er eksempelvis med på å begrense erosjon og nedslamming av fiskens gyteområder. Det er et stort engasjement blant grunneiere, fiskere, lokallag og foreninger. Tiltakene har et stort potensiale for verdiskaping. 

19 andre tiltak har fått tildelt inntil 100 000 kroner. Disse vises ikke i denne listen.

Flere sjanser i 2022

Neste mulighet for å søke tilskudd er i 2022. Miljødirektoratet åpner for søknader ca. 1. november 2021, og søknadsfristen er 15. januar 2022.

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger. En samlet oversikt med lenke til søknadsskjemaer finnes i vårt elektroniske søknadssenter.