14 000 elvemuslinger satt ut i Årvikelva

Målet er å styrke den utrydningstruede elvemuslingen, som renser vann og er viktig for økosystemet i vassdrag.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.05.2021 | Oppdatert 06.05.2021

– Årvikelva er det første av flere vassdrag i Norge hvor det skal settes ut store mengder små elvemuslinger fra elvas egen bestand. Elva hadde bare 200-300 gamle muslinger igjen, og bestanden var derfor truet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Norge har spesielt ansvar

5. mai ble 14 000 elvemuslinger satt ut i Årvikelva, som ligger i Tysvær kommune i Rogaland. De er produsert ved et kultiveringsanlegg som ligger på Austevoll utenfor Bergen. De er avkom etter lokale elvemuslinger som ble samlet inn fra Årvikelva i 2018.

– Basert på kunnskap fra prøveutsettinger i andre vassdrag, håper og tror vi at elvemuslingene som nå er satt ut i elva vil klare seg og produsere avkom de neste 100-150 årene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Utsettingen av elvemusling i Årvikelva er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder fram til 2028. Formålet er at alle gjenværende naturlige populasjoner skal bevares eller styrkes.

– Elvemuslingen er en truet art. Norge har et spesielt ansvar for den, fordi over halvparten av alle gjenværende elvemuslinger i Europa lever i Norge, sier Ellen Hambro.

Renser 50 liter vann i døgnet

Det er satt av fire millioner kroner på statsbudsjettet til innsamling og produksjon av elvemuslinger i år, både til Årvikelva og andre elver i Norge som har en sårbar bestand av elvemusling.

I tillegg har Miljødirektoratet i år gitt 200 000 kroner i tilskudd for å gjennomføre andre lokale tiltak i Årvikelva, for å redusere erosjon som er skadelig for elvemuslingen.  

– Elvemusling er en nøkkelart ved at den har stor evne til å rense vannet i elva. Hver musling filtrerer opptil 50 liter vann i døgnet, og fungerer derfor som et lite vannrenseanlegg, sier Hambro.

Settes ut tre nye steder neste år

Elvemuslingene filtrerer for eksempel ut partikler og næringsstoffer i vannet. Nå finnes arten i rundt 400 vannlokaliteter i Norge. Mange har problemer med rekrutteringen, og en stadig forgubbing i mange vassdrag gjør at om lag en tredel av våre bestander står i fare for å dø ut.

– Det foregår allerede produksjon av småmuslinger fra andre truede bestander til neste års utsettinger. Det skal da tilbakeføres muslinger til tre elver ulike steder i landet, sier Hambro.