Tips avslører ulovlig fiske

Rekordtidlige tips fra publikum har sørget for en effektiv start på lakseoppsynet for Statens naturoppsyn.

Publisert 25.03.2021

– Vi har aldri før fått så mange tips fra publikum om ulovlig fiske, så tidlig i sesongen. Som et resultat av dette har vi allerede dratt inn flere garn og levert anmeldelser for ulovlig fiske av sjøørret. Blant annet i regioner hvor sjøørretbestanden er sårbar, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO).

SNO startet oppsynet for å kontrollere faststående redskap i sjøen i begynnelsen av mars, i samarbeid med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakta.

Så langt har SNO tatt flest garn i Hardangerfjorden og Oslofjorden. Alle inndragningene som er gjort hittil, er på grunn av brudd på nedsenkingspåbudet.

Ber om tips fra publikum

Basert på antall tips og tilbakemeldinger, er det tydelig at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Kjørstad oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske.

– Vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar sjøørrett og laks mot ulovlig fiske, sier Kjørstad.

Du kan sende inn tips om ulovlig fiske på Miljødirektoratets nettsider:

Særlig oppfølging i Nordland og Vestland

I 2020 leverte SNO 78 anmeldelser for brudd på lakse- og innlandsfiskloven, en tydelig økning fra året før. Til sammen ble over 13 000 meter med ulovlig garn inndratt av SNO.

Se utviklingen for antall anmeldelser de siste fem årene, fordelt på fylker:

– I fjor så vi en urovekkende økning i både inndragninger og anmeldelser i Nordland. Også i Vestland ble det avdekket mye ulovlig fiske. Dette er områder som vi vil følge opp spesielt godt i år, sier Kjørstad.

SNO vil også sette inn ekstra innsats for å kontrollere fisket i elvene.

Økt strafferamme og nye fiskeregler

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim viser til at strafferammen for overtredelse av lakse- og innlandsfiskeloven fra 1. juli 2020 ble økt til fem år. Dette vil gi grunnlag for fengselsstraff, ikke bare bøtestraff som tidligere har vært vanlig praksis. Høviskeland viser videre til at mange av disse sakene har et aspekt av økonomisk motivert kriminalitet, som betydelig vinning ved ulovlig fiske.

– En streng reaksjon synes nødvendig ved omfattende miljøkriminalitet med liten oppdagelsesrisiko. Vi vil samarbeide nært med SNO og politidistriktene ved oppfølgningen av anmeldelser. Økokrim vil også vurdere å ta inn slike saker for videre etterforskning og iretteføring, sier Høviskeland.