Over 1300 villrein felt på Hardangervidda

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal innen 12. november levere en faglig vurdering om statlig felling må til for å bidra med å bekjempe skrantesjuke.

Publisert 14.10.2021

Foreløpige tall viser at jegere til sammen har felt 1387 villrein under villreinjakta på Hardangervidda i år: 432 bukker, 612 simler, 188 ungdyr og 155 kalver. Sannsynligvis vil antallet øke noe når de siste rapportene kommer inn. Årets fellingsresultat kan bli ganske likt fjorårets resultat, da 1440 villrein ble felt.

Jobben jegerne gjør med å felle dyr og sende inn prøvemateriale, er spesielt viktig i arbeidet med å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda.

– For mange har nok årets jakt vært spesiell og preget av usikkerhet om framtida. Vi er glade for at jegerne likevel har bidratt til å skaffe viktig informasjon om situasjonen på Hardangervidda ved å sende inn skrantesjukeprøver av de felte dyrene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Villreinen ser ut til å ha brukt større områder enn vanlig i løpet av årets jakt, og dermed kan flere jegere ha fått mulighet til å jakte. På en annen side er det vanskelig å felle mange voksne bukker når det er få igjen i bestanden.

Ingen nye tilfeller av skrantesjuke

Veterinærinstituttet har testet mer enn 1300 villrein fra Hardangervidda for skrantesjuke fra høstens jakt, og totalt mer enn 3300 villrein fra de ulike villreinområdene i år.

– Vi er glade for at det ikke er funnet flere positive dyr under jakten nå i høst. Det styrker antakelsen om at vi er tidlig i sykdomsforløpet og gir oss tro på at det er mulig å bekjempe denne sykdommen, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Nå er det viktig at alle som har vært på jakt rapporterer i Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt og sender skrantesjukeprøver til Veterinærinstituttet for analyse, slik at myndighetene får et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig for veien videre.

– Kartleggingen av skrantesjuke er et av Mattilsynets største overvåkingsprogram, og vi kunne ikke gjort denne jobben uten alle som er involvert. Desto flere analyserte prøver, desto bedre kunnskapsgrunnlag for anbefalingene som skal gis, sier Godal.

Skal levere en vurdering om ekstraordinært uttak

For å begrense smitte og om mulig utrydde, klassisk skrantesjuke, satte Klima- og miljødepartementet og Landbruk- og matdepartementet som mål at andelen bukker 3,5 år og eldre må reduseres ned mot et minimum, og at 1000 – 1500 simler skulle felles på Hardangervidda under jakta i 2021.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått i oppdrag fra departementene å vurdere om et ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda er nødvendig etter endt jakt. En faglig vurdering skal leveres til departementene innen 12. november.

Rapportene fra jakta blir et viktig grunnlag for denne vurderingen. Det blir også resultatet fra strukturtellingen som skal gjennomføres av Hardangervidda villreinutval og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Strukturtellingen vil gi en oversikt over hvordan villreinen i Hardangervidda villreinområde er fordelt på alder og kjønn, og vil kunne si noe om andelen eldre bukk som er igjen i bestanden.

– Mattilsynet og Miljødirektoratet skal nå gjøre en helhetlig vurdering av behovet for ekstraordinært uttak som skal leveres departementene for videre beslutning, sier Hambro.

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal i oktober ha et møte med lokal forvaltning om årets jakt og om arbeidet videre.

– Den dialogen ser vi frem til. Vi vet det er delte meninger om nødvendigheten av et ekstraordinært uttak. En åpen dialog om det kan være nøkkelen til å ta riktige valg slik at vi i fremtiden har en frisk og bærekraftig villreinstamme på Hardangervidda. Det er viktig for meg å understreke at det ikke er aktuelt å ta ut hele villreinstammen slik enkelte frykter. De tiltakene Mattilsynet mener er nødvendige, og som vi skal involvere lokal forvaltning i på en god måte, skal være med på å styrke villreinstammen for generasjonene etter oss, ikke svekke den, sier Godal.

Statens naturoppsyn forbereder et eventuelt uttak

Miljødirektoratet har i tillegg fått i oppdrag å forberede et eventuelt ekstraordinært uttak. Miljødirektoratets feltapparat Statens naturoppsyn (SNO) jobber derfor med å planlegge hvordan et slikt uttak kan gjennomføres, selv om dette ikke er besluttet ennå. SNO vurderer at et eventuelt uttak av praktiske årsaker vil starte tidligst i januar 2022.

I et eventuelt ekstraordinært uttak har Mattilsynet en viktig rolle når det gjelder faglige rammer rundt dyrevelferd, smittehygiene og kjøtthåndtering.