EU vil gjøre produkter mer sirkulære og bærekraftige

EU vil redusere klima- og miljøavtrykket fra alle fysiske produkter og gjøre dem mer sirkulære. Vi har lagt forslaget ut på høring.

Publisert 06.04.2022

EU-kommisjonen har lagt fram et rammeverk som skal sikre bærekraftige og sirkulære produkter. Rammeverket inneholder både en melding om hvordan bærekraftige produkter skal bli den nye normen og et forslag til en ny økodesignforordning.

Rammeverket er en av fire leveranser i EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi som ble lansert 30. mars 2022. Det har tette koblinger til de tre andre som er tekstilstrategien, forslaget om revidert byggevareforordning og regelverket for forbrukermakt i det grønne skiftet.

Viktig del av EUs grønne giv

Rammeverket for bærekraftige produkter er en viktig del av EUs grønne giv for et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

- Dette er et veldig viktig rammeverk for å sikre at produkter blir designet slik at de blant annet varer lenger, kan brukes om igjen, repareres og materialgjenvinnes. Bruken av gjenvunnet råvare skal økes og bruken av farlige kjemikalier i produkter skal reduseres. Dette vil virkelig bidra til å redusere fotavtrykket på klima- og miljø i hele livsfasen for en rekke produkter, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Det er anslått at halvparten av verdens klimagasser og 90 prosent av tap av naturmangfold kommer fra utvinning og behandling av jomfruelige råvarer, selv om det alltid er noe usikkerhet med slike anslag. Men uansett er det viktig at ressursene brukes effektivt og lengst mulig, slik at vi ikke trenger å ta ut nye ressurser.

Ifølge EU blir så mye som 80 prosent av den totale miljøbelastningen til et produkt avgjort i designfasen.

Forslaget er lagt ut på høring

EU-kommisjonens melding om bærekraftige produkter og forslaget om en økodesignforordning er lagt ut på høring på Miljødirektoratets nettsider. Vi ønsker innspill på om det er norske interesser eller særlige problemstillinger det er viktig å være klar over. Dette er viktige innspill for vårt videre arbeid med oppfølging av forordningen og for å forberede framtidig gjennomføring i norsk regelverk.

Vil omfatte flere produktgrupper

EU-kommisjonens arbeid for bærekraftige produkter rettes mot produkter som har stor belastning på miljøet og er lite sirkulære. Økodesignforordningen vil både stille flere krav til produkter og gjelde for flere typer produkter enn de som er omfattet av dagens økodesigndirektiv. I dag omfatter direktivet energirelaterte produkter.

EU-kommisjonen har pekt på at tekstiler, møbler, madrasser, dekk, rengjøringsmidler, maling, jern, stål og aluminium er eksempler på produkter som kan bli prioritert i det videre arbeidet.

Forslaget til ny økodesignforordning inkluderer blant annet krav til produkter om:

  • holdbarhet og mulighet for ombruk, oppgradering, vedlikehold, demontering, ombygging og reparasjon
  • redusert innhold av kjemikalier i produkter som hindrer sirkularitet
  • redusert energi- og ressursbruk i produkter
  • økt innhold av materialgjenvunnet råvare i produkter
  • økt materialgjenvinning av kasserte produkter
  • redusert karbon- og miljøfotavtrykk til produkter
  • redusert, og ev. forbud mot, destruksjon av usolgte produkter
  • mer informasjon om produkter, inkludert digitale produktpass
  • krav til grønne offentlige anskaffelser