Mye EE-avfall sorteres ikke ut og behandles korrekt

EE-avfall blir ikke sortert ut og behandlet riktig på mange anlegg. Det viser en landsdekkende tilsynsaksjon.

Publisert 07.02.2022

Aksjonen er en del av arbeidet for å hindre at EE-avfall håndteres ulovlig og havner på avveier. Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som ikke håndteres forsvarlig, kan føre til at miljø- og helsefarlige stoffer lekker ut og forurenser naturen.   

EE avfall skal leveres til anlegg med tillatelse til å ta imot denne type avfall eller til kommunale mottaksanlegg. I aksjonen ble det ført tilsyn med hvordan slike anlegg kontrollerer avfallet som de mottar og behandler.

Resultatene viser at 36 prosent av de kontrollerte anleggene ikke har systemer for å sjekke hva de mottar av EE-avfall, og mange mangler kunnskap om hva som skal regnes som EE-avfall.

Vi fant i våre tilsyn at mange anlegg ikke sorterer ut for eksempel transformatorer, elektromotor, el-sykler, el-rullestoler, dreiebenk og større gjenstander som elektriske garasjeporter eller boremaskiner fra metallavfall. EE-avfall kan inneholde komponenter med farlige stoffer som uten forsvarlig håndtering og behandling kan bidra til å forurense miljøet. Det er derfor viktig at slikt EE-avfall sorteres ut og behandles separat, slik at farlige stoffer behandles på en trygg måtefør resten av avfallet går til materialgjenvinning.

 - Aksjonen viser at det er behov for å følge opp virksomhetene og sørge for at de øker kunnskapen om hva som skal regnes som EE-avfall, slik at det blir sortert ut riktig,  sier fungerende seksjonsleder i Miljødirektoratet, Henning Gøhtesen.

Landsdekkende tilsynsaksjon ved 34 metallmottak og behandlingsanlegg

Tilsynsaksjonen hos i alt 34 metallmottak og behandlingsanlegg for metall og EE-avfall ble gjennomført av statsforvalteren i 2021 på oppdrag fra Miljødirektoratet. Om lag halvparten av virksomhetene i landet fikk tilsyn. 

Feiltolkninger av regelverket om miljøsanering

Statsforvalteren kontrollerte om anleggene miljøsanerer EE-avfallet forsvarlig. Miljøsanering innebærer at materialer, blandinger og komponenter i EE-avfallet skal fjernes før det går til videre behandling i gjenvinningsanlegg.

Av de kontrollerte virksomhetene hadde nesten halvparten brudd på regelverket som gjelder miljøsanering. Flere tilsyn avdekket at det er feiltolkninger i bransjen om hva som er tilstrekkelig miljøsanering. Dette er plikter i avfallsforskriften, og vi forventer at virksomhetene gjør dette på riktig måte.

Videre oppfølging

Alle anleggene hvor vi avdekket brudd på regelverket, plikter snarest mulig å rette bruddene slik at virksomhetene driver i tråd med regelverket. Statsforvalterne vil følge opp dette mot virksomhetene som er kontrollert. Det vil også kunne være aktuelt med nye tilsyn i tiden fremover. 

I tillegg vil Miljødirektoratet ha møter med bransjeorganisasjoner for at de kan bidra til å øke kunnskapsnivået hos sine medlemsvirksomheter om hva som skal regnes som EE-avfall, og avklare hva som er tilstrekkelig miljøsanering og behandling av det farlige avfallet.

Rapporten fra tilsynsaksjonen

Her er rapporten fra tilsynsaksjonen