Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann skal ryddes

Miljødirektoratet gir Bergen kommune 107 millioner kroner for å rydde opp i miljøgifter på sjøbunnen i Store Lungegårdsvann.

Publisert 27.06.2022

– Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann har over år blitt betydelig forurenset med tungmetaller og organiske miljøgifter. For å gjøre miljøgiftene utilgjengelige for mennesker og miljø, er det viktig å få ryddet opp. Slik det også har blitt ryddet opp på sjøbunnen i andre områder i byfjorden i Bergen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sjøbunnoppryddingen i Store Lungegårdsvann er oppfølging av det nasjonale målet om at sjøbunn som er forurenset med helse- eller miljøskadelige stoffer, ikke gir alvorlige forurensningsproblemer for planter, dyr og menneske. Tiltaket vil bidra til at dagens forurensning tas ut av sirkulasjon og bort fra økosystemet.

Fjerner skrot og dekker til med ren sjøbunn

Forurensningen i sjøbunnen i Store Lungegårdsvann kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp, urenset avløpsvann og miljøgifter, som veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer.

For å bedre tilstanden på sjøbunnen gjennomføres oppryddingen i to faser: Først fjernes skrot fra sjøbunnen, etterfulgt av tildekking med ny, ren sjøbunn. Oppryddingen er også viktig for å hindre rekontaminering av Puddefjorden, som fikk ny, ren sjøbunn i 2018.

Bergen kommune leder oppryddingen

Bergen kommune er tiltakshaver og byggherre for sjøbunnoppryddingen. De har fått tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Vestland til prosjektet.

Kommunen starter skrotrydding og mudring under Gamle Nygårdsbru denne sensommeren, med påfølgende utlegging av ny, ren sjøbunn i 2023. 380 000 kvadratmeter er planlagt tildekt med rene masser.

Tilsagnet fra Miljødirektoratet på inntil 107,3 millioner kroner er i samsvar med beløpet regjeringen har bevilget over statsbudsjettet. Det forutsetter at Bergen kommune finansierer den lokale andelen av totalkostnaden på 25 prosent. 

  • Bergen er et av de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert i det nasjonale arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn.
  • Aksjonen i 2016 som kartla utslippskilder, er fulgt opp med tilsyn fra Statsforvalteren og kommunen
  • Kommunen har gjennom prosjektet Renere havn Bergen også et pågående arbeid med å undersøke og se på tiltak for å redusere utslipp fra sandfang og overvannsutslipp.
  • Sjøbunnen i Puddefjorden er tidligere ryddet, nå står Store Lungegårdsvann for tur.
  • Bergen kommune har over flere år kartlagt og undersøkt miljøtilstanden på sjøbunnen i Store Lungegårdsvann.
Lenker