Huhtamaki må fjerne PFAS i grunnen og i elvebunn

Grunnen og elvebunnen utenfor Huhtamakis nedlagte papiremballasjefabrikk er forurenset med PFAS. Miljødirektoratet pålegger bedriften å rydde opp.

Publisert 30.11.2022

– PFAS-forurensningen fra papirfabrikken på Viul har store negative konsekvenser for vannmiljøet i hele Tyrifjorden. Mattilsynet har også advart mot å spise fisk fra Tyrifjorden og elver som renner mellom fabrikken og munner ut i fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Har forurenset Randselva

I mange år ble det brukt helse- og miljøskadelige perfluorerte stoffer (PFAS-er) i papirproduksjonen ved Huhtamakis fabrikk på Viul i Ringerike kommune. Stoffene har forurenset eiendommen der fabrikken har hatt sin virksomhet.

I tillegg ligger det store mengder PFAS i elvebunnen i Randselva utenfor fabrikken, og i elvestrekningen ned til Viuldammen. Forurensningen i Randselva er en av de verste PFAS-forurensningene vi kjenner til i Norge.

Perfluorerte stoffer (PFAS-er) er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. 

 

Må fjerne PFAS-forurensingen

Miljødirektoratet pålegger nå Huhtamaki, som er de siste som har drevet papirfabrikken på Viul, å fjerne PFAS-forurensningen fra eiendommen og i elvebunnen rett utenfor.

Fordi det er så store mengder PFAS som må ryddes opp, og tiltakene er vanskelige å gjennomføre, må opprydningen ned til Viuldammen tas trinnvis. Første trinn er å stanse spredning fra land og rydde opp i den mest forurensede elvebunnen, rett utenfor fabrikken.

– Tiltakene vi nå pålegger Huhtamaki er første skritt for å bedre vannmiljøet i Tyrifjorden, men det vil være behov for å rydde opp mer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

PFAS i fisk og truet natur

Mattilsynet har advart folk mot å spise fisk fra Randselva, ved fabrikken på Viul, videre ned i Storelva og fra hele Tyrifjorden fordi fisken har helseskadelige høye verdier av flere PFAS-er. 

I tillegg viser undersøkelser i fisk og sedimenter i Randselva og Tyrifjorden at konsentrasjonene av PFAS er over nivået som anses å være trygt for økosystemet.

I vannet i Randselva og Tyrifjorden er det heldigvis bare påvist PFAS i svært lave konsentrasjoner. 

Strenge krav i graveperioden

Miljødirektoratet stiller strenge krav til hvordan Huhtamaki skal gjennomføre gravetiltakene, slik at Randselva ikke skal få økt avrenning av perfluorerte stoffer som følge av opprydningen.

– Vi forventer at de pålagte tiltakene vil bedre miljøtilstanden i Randselva, føre til lavere konsentrasjoner av miljøgiftene i fisk, og minke spredningen av disse stoffene til Tyrifjorden. Men det kan ta mange år før vi ser resultatet av dette arbeidet, sier Ellen Hambro.