Elveeiere i laksevassdrag med gytebestandsmål på over 100 kg hunnfisk laks, skal sammen forvalte vassdraget i et elveeierlag. Det presiseres at alle elveeiere i denne kategorien har plikt til, og dermed skal følge dette kravet: 

Lakse- og innlandsfiskeloven § 25 andre ledd

Forskrift om organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk § 2 andre ledd

Unntak fra kravet

I Norge er det 430 laksevassdrag, og de fleste er ikke omfattet av kravet.

Elveeiere i vassdrag på under 100 kg hunnfisk laks, er unntatt plikten som er beskrevet ovenfor. Hvis det ikke er flertall for å organisere elveeierlag i vassdraget, kan et mindretall likevel organisere seg. 

Bestemmelse

Forbud mot fiske i en elv

Hvis kravet om organisering i elveeierlag ikke er oppfylt, kan Miljødirektoratet si nei til laksefiske i vassdraget. 

Det følger av lakse- og innlandsfiskloven § 25 tredje ledd. https://lovdata.no/lov/1992-05-15-47/§25 

Et forbud mot laksefiske kan være aktuelt der rettighetshaverne ikke er organisert i samsvar med forskriften, eller ikke etterlever kravene til å rapportere om fangst.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid