NB! Denne siden er under utvikling.

I Norge har vi laks i mer enn 400 elver, og omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestander i verden. I dag er villaksen havnet på rødlista over utrydningstruede arter. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bevare og beskytte den.

Målet med forvaltningen er å bevare og gjenoppbygge bestandene av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk), slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet.

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for å:

  • overvåke tilstanden til laksebestandene 
  • bekjempe fremmede arter (pukkellaks og parasitten Gyrodactylus salaris) 
  • lage bestemmelser og vurdere hvor mye vi kan fiske
  • holde oppsyn med fisket
  • drifte genbanker for laks og sette ut fisk og reetablere bestander
  • kalke vassdrag
  • bygge fisketrapper

Du kan lese mer om hvordan det står til med villaksen her:

Hvorfor reguleres laksefisket?

Laks, sjøørret og sjørøye er en begrenset ressurs, og derfor blir fisket nøye overvåket og regulert. 

Myndighet og ansvar

Det er mange aktører som bidrar i lakseforvaltningen:

For deg som skal fiske

Skal du på fisketur? Se hvilke regler som gjelder for privatpersoner. (lenke til ny samleside/veileder for publikum).

Veiledere til kommunene

Kommunene har ansvar for en rekke oppgaver, og her finner du lenker til veiledere om dette:

Her finner du korte veiledere til disse oppgavene som kommunen har ansvar for:

Tilskudd til fisketiltak

Kommuner, interkommunale organer, organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan søke om tilskudd til å bevare og forvalte laksefisk: 

Regelverket

Lover
Forskrifter

Naturoppsyn og kontroll

SNO har båter og utstyr for fiskeoppsyn, og kan kontrollere at fiskeutstyr er lovlig. Finn ditt lokale naturoppsyn:

Trenger du hjelp?

Kontaktinformasjon og relevante veiledere.

Internasjonalt samarbeid

Den nordatlantiske laksekonvensjonen, NASCO, har siden 1983 regulert fiske etter laks i internasjonale farvann. Den bidrar til å verne, forvalte og gjenoppbygge laksebestandene. Disse deltar i samarbeidet: EU, Norge, Canada og USA.