NB! Denne siden er under utvikling.

Målet med forvaltningen er å bevare og gjenoppbygge bestandene av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk), slik at vi sikrer mangfoldet innen artene og kan utnytte overskuddet. Bestandene forvaltes ved å:

  • overvåke tilstanden til laksebestandene 
  • lage bestemmelser og vurdere hvor mye vi kan fiske
  • holde oppsyn med fisket
  • bekjempe fremmede arter (pukkellaks og parasitten Gyrodactylus salaris) 
  • drifte genbanker for laks og sette ut fisk og reetablere bestander
  • kalke vassdrag
  • bygge fisketrapper

Hvorfor reguleres laksefisket?

Laks, sjøørret og sjørøye er en begrenset ressurs, og derfor blir fisket nøye overvåket og begrenset. Villaksen er ført opp på lista over utrydningstruede arter (Norsk rødliste). Informasjon om trusler, tiltak og tilstanden til de norske laksebestandene finner du her:  

Myndighet og ansvar

Det er mange aktører som bidrar i lakseforvaltningen:

For deg som skal fiske

Skal du på fisketur? Se hvilke regler som gjelder for privatpersoner. (lenke til ny samleside/veileder for publikum).

Veiledere til kommunene

Kommunene har ansvar for en rekke oppgaver, og her finner du lenker til veiledere om dette:

Her finner du korte veiledere til disse oppgavene som kommunen har ansvar for:

Tilskudd til fisketiltak

Kommuner, interkommunale organer, organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan søke om tilskudd til å bevare og forvalte laksefisk: 

Regelverket

Lover
Forskrifter

Naturoppsyn og kontroll

SNO har båter og utstyr for fiskeoppsyn, og kan kontrollere at fiskeutstyr er lovlig. Finn ditt lokale naturoppsyn:

Trenger du hjelp?

Kontaktinformasjon og relevante veiledere.