Målgruppene for denne veilederen er:

  • alle som skal flytte løsmasser som kan inneholde fremmede skadelige plantearter.
  • kommunene som myndighet for lokale arealinngrep.

Massene denne veilederen gjelder for er jord, sand, grus og leire.

Vis aktsomhet

Hvis du skal grave eller flytte masser plikter du å vise aktsomhet for å unngå å spre fremmede arter, noe som kan gjøre skade på naturmangfoldet. Det står i naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer. Se forskrift om fremmede organismer § 24 ledd 4:

Du kan lese mer om fremmede arter, myndighetenes rollefordeling og risiko for naturen på denne siden:

Veiledere om tilgrensende tema

Gravearbeid foregår på mange ulike nivåer, og utføres av alt fra private hageeieren til store entreprenørfirma og utbyggere. Hvis arbeidet gjelder tiltak eller planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredning, fins det en egen veileder for dette. Om du er i tvil, kan du finne ut av om konsekvensutredning kreves ved å se:

Når må planen eller tiltaket konsekvensutredes? - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Se også denne veilederen om massehåndtering og forurensningsloven:

Disponering av jord og stein som ikke er forurenset. - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

  1. 1 Kartlegge arter og vurdere spredningsrisiko Finn ut om det vokser fremmede skadelige arter på stedet
  2. 2 Vurdere tiltak: Hvordan håndtere infiserte masser? Unngå at fremmede arter sprer seg eller etablerer seg på nytt

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid