Hvis GMO-en er godkjent til omsetning etter utsettingsdirektivet i EU, og ikke er forbudt etter forskrift om forbud mot genmodifiserte produkter i Norge, kan produktet tas inn og omsettes.  Merk at eventuelle vilkår kan være satt i godkjenningen. Gjør deg kjent med disse.

Merking av GMO

All transport krever merking av GMO

Alle GMO skal merkes: 

  • Kravene omfatter import, transport, distribusjon og omsetning, helt frem til sluttbruker på utsalgsstedet. Dette skal sikre at produktene behandles riktig under transport og distribusjon, og gi forbrukeren informasjon.
  • Godkjente GMO-nelliker skal i tillegg merkes med ikke til mat, fôr eller dyrking
  • Særskilte merkekrav er oppgitt i EUs beslutningsdokument som er knyttet til den enkelte GMO-en
  • Eksportøren skal foreta merkingen. 
  • Importøren skal påse at merking er gjennomført på produktene før de distribueres videre. Merking skal foreligge gjennom alle ledd.

Andre krav etter genteknologiloven

Opplysningsplikt

Du plikter å gi opplysninger til tilsynsmyndighetene, uten hinder av taushetsplikten. 

Du har plikt til å varsle myndighetene ved uhell eller andre uforutsette forhold ved fremstilling og bruk av GMO.

Stanse virksomheten

Du plikter å stanse virksomheten hvis tilsynsmyndigheten gir pålegg om det.

Avverge og begrense skade, og gjennomføre tiltak

Du plikter å avverge og begrense skade ved å treffe rimelige tiltak dersom genmodifiserte organismer er kommet ut i miljøet i strid med loven, eller det viser seg at bruken medfører større risiko for miljø eller helse enn forutsatt ved godkjenning.

Du plikter å samle opp GMO etter uhell, eller treffe andre rimelige tiltak for å bekjempe dem. Tilsynsmyndigheten kan pålegge virksomheter å gjøre dette.

Erstatningsansvar 

Virksomheter som tar inn og omsetter GMO har ansvar for erstatning ved uhell. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid