Ulovlig handel med truede arter er en trussel mot flere arters eksistens, og dette er et stort problem internasjonalt. Det er viktig å unngå å bidra til denne handelen, som anses som miljøkriminalitet.

Tropiske treslag i instrumenter

Deler av tropiske treslag som inngår i musikkinstrumenter kan omfattes av Cites-bestemmelsene. Eksempler på de mest vanlige Cites-treslagene brukt i musikkinstrumenter og som kan utløse krav om tillatelse er:

  • Brazilian Rosewood/rio-palisander (Dalbergia nigra, liste A)
  • art av mahogni (Swietenia humilis, andre arter vil normalt være omfattet av unntak fra tillatelse) (liste B)
  • arter av Gonystylus (også kjent som ramin)

Ferdige musikkinstrumenter som er laget av arter av rosewood/palisander (Dalbergia-arter, liste B) eller arter av bubinga (Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana og Guibourtia tessmannii, liste B) er unntatt krav om Cites tillatelser. Unntaket gjelder også for ferdige musikkinstrument-deler og ferdig musikkinstrument-tilbehør. Disse unntakene gjelder ikke for rio-palisander (Dalbergia nigra).

Instrumenter med ibenholt (Diospyrus-arter) vil normalt ikke kreve Cites-tillatelse. Ta kontakt med Miljødirektoratet om du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke.

Andre Cites-listede arter i instrumenter

Andre Cites-arter som kan finnes i instrumenter og kan kreve tillatelse ved innførsel/utførsel er deler av elfenben som kan forekomme i f.eks. fiolinbuer, skinn fra reptiler til trommer og skilpaddeskjell i strengeinstrument.

Det kreves normalt ikke merking/registrering/eiersertifikat for besittelse av instrumenter med Cites-listede arter.

Handel med musikkinstrument

Om du selv kjøper eget instrument med liste B-art i utlandet, og ønsker å ta det med hjem som personlig reisegods, vil du normalt kunne reise med instrumentet uten tillatelse siden dette faller inn under unntaket for personlig reisegods, jf. § 10. Kjøper du instrument med liste A-art, vil det derimot uten unntak kreve Cites-tillatelser på tilbaketuren.

Miljødirektoratet anbefaler at kjøpere av musikkinstrumenter tar godt vare på alle dokumenter som følger med instrumentet, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

Reise med eget instrument

Om du reiser til utlandet med eget instrument med liste A-art (for eksempel rio-palisander (Dalbergia nigra) eller elfenben), kreves det Cites-dokumentasjon ved inn- og utreise. Om du planlegger å reise gjentatte ganger til utlandet med ditt personlige instrument anbefaler vi at du søker om flerbrukstillatelse. Flerbrukstillatelsen vil være gyldig i opptil 3 år, og ha felter som skal stemples av toll ved ut- og innførsel, noe som gjør det enklere å reise med instrumentet. Vi anbefaler likevel å ta kontakt med Cites-myndighetene i landet du skal reise til, for å høre hvilke Cites-regler de har i det spesifikke landet og om de godtar slik flerbrukstillatelse.

Om du reiser til utlandet med et instrument som inneholder Rosewood/palisander (Dalbergia-arter unntatt D. nigra) eller en bubinga-art, vil du kunne reise uten Cites-tillatelser. Utførsel eller innførsel av inntil 10 kg per forsendelse av ferdige produkter av disse treslagene er også unntatt krav om tillatelse.

Elfenbenstangenter

Har du et gammelt flygel eller piano, vil det kunne være elfenbensbelegg på tangentene (Undersøk med ekspert om du er usikker. Noen typer tangenter kan være laget av horn eller annet materiale.) Om elfenbenstangentene må til utlandet, enten for restaurering, salg eller flytting, så kreves det Cites-tillatelser for dette. Da kreves det både norsk utførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet, samt innførselstillatelse utstedt av Cites-myndigheten i det landet det skal til. Om det skal tilbake til Norge igjen, kreves det igjen tillatelser for dette.

Merk at alle søknader om utførsler og innførsler av elfenbenstangenter må gå gjennom vårt elektroniske søknadssenter. Når du søker er det spesielt viktig at det oppgis antall tangenter som har elfenben, serienummer på pianoet/flygelet, navn på produsent og når det ble laget, samt korrekt adresse til eksportør og importør.

Artslister og søknadssenter

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse ved reise. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller, liste B (Cites liste II) eller liste C (Cites liste III). Her står også annotasjoner/unntak.