Bier og humler er viktige for samspillet i naturen og for matproduksjonen

  • Bier og andre insekter pollinerer (bestøver) blomster.
  • Nedgangen av disse nyttige insektene er satt på dagsorden av det internasjonale naturpanelet (Ipbes).
  • Mye av maten vi spiser må pollineres. For eksempel frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao.
  • Insektenes leveområder er under press, så det er viktig så langt råd er å unngå og ødelegge disse. Alle som forvalter et areal, enten det er en hage, en veikant, en park eller en landbrukseiendom kan tilby gode leveområder for insektene gjennom riktig beplantning og stell.

Nasjonal pollinatorstrategi

Miljødirektoratet har ansvaret for oppfølgingen av regjeringens nasjonale pollinatorstrategi.

Hovedmål

Sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å ppprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer.

Et viktig formål med strategien er å etablere felles mål og innsatsområder for en koordinert nasjonal innsats. Den bygger videre på det som allerede er i gang i privat og offentlig sektor.

Tre innsatsområder

Strategien peker ut tre områder som skal sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Disse skal bidra til å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer.

  • Økt kunnskap om utviklinga innen pollinerende arter og leveområder over tid. Hva som kjennetegner gode leveområder, og om trusler og effektive tiltak.
  • Gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen. Øke omfanget av sammenhengende leveområder.
  • Formidling av oppdatert kunnskap gjøres tilgjengelig for alle målgrupper.

Tverrsektorell tiltaksplan utarbeides

Strategien følges opp med en en tverrsektoriell tiltaksplan med statens samlede tiltak for å ta vare på pollinerende insketer.  innen landbruk, samferdsel, kommuner, forsvar, energi, forsking og utdanning skal presentere tiltak på sine områder.

Miljødirektoratet leder arbeidet, og privat og frivillig sektor bidrar aktivt.

Pollinatorforum

Pollinatorforum ble lansert i den Nasjonale pollinatorstrategien. Miljødirektoratet inviterte til det første forumet i mars 2019. Det er en møteplass for forskere, forvaltere, organisasjoner og næringsliv, og skal bidra til å spre kunnskap og legge til rette for samarbeid.

Tiltak for pollinatorer

Både hageeiere, næringslivet og forvaltningen kan bidra til gode levekår for disse viktige insektene, og noen enkle tiltak kan skape gode arealer for yngling, oppvekst og matsøk.

Hjelp bier og andre insekter i hagen din

Hvordan vi steller hagene påvirker livsmiljøet for insekter. Hva vi planter har også betydning. Mange av våre hageplanter finnes ikke opprinnelig i Norge, og dermed er det ikke nødvendigvis slik at de kan tilby våre insekter næring eller egnet livsmiljø.

Når og hvordan plenen klippes påvirker mattilgangen for insektene. Det er en fordel å få opp  blomstring i plenen ved å la være å klippe, gjødsle og bruke sprøytemidler.

Humle- og bietips for hagen

Søk om tilskudd

Det fins en tilskuddordning for tiltak som legger til rette for pollinerende insekter. Les mer og søk:

Rapporter og utredninger
Relevante forskningsprosjekter

Videoer fra La humla suse

Forskningspublikasjon
Se mer om pollinerende insekter