Dersom den ansvarlige ikke har ryddet opp, må kommunen fastsette en ny frist. Kommunen kan vedta tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Hvis den ansvarlige ikke overholder den nye fristen, påløper enten en engangsmulkt eller en løpende mulkt. Tvangsmulkten bør være så stor at det vil lønne seg for den ansvarlige å rydde opp.

Les mer om tvangsmulkt

Send et forhåndsvarsel om tvangsmulkt

Vedtak om tvangsmulkt må forhåndsvarsles, se forvaltningsloven § 16. I varselet må kommunen oppgi fristen for å rydde opp og størrelsen på tvangsmulkten.

Normalt forhåndsvarsler kommunen tvangsmulkten etter at dere har fått vite at den ansvarlige ikke har ryddet opp. Men det kan være grunn til å varsle tidligere hvis dere mener det er sannsynlig at den ansvarlige ikke vil gjennomføre pålegget om å rydde opp. Da varsles tvangsmulkten samtidig med eller i samme vedtak som selve pålegget.

Et vedtak om tvangsmulkt må alltid inneholde en frist som gjør det mulig for den ansvarlige å rydde opp innen utløpet av fristen.

Fristen settes på bakgrunn av

  • hvor alvorlig forsøplingen er
  • omfanget av oppryddingen som kreves
  • årstider
  • tele
  • tørre veier
  • praktiske muligheter for gjennomføringen

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid