Finn ut hvilke hjemler kommunen kan bruke for å pålegge den ansvarlige å rydde opp

Er det behov for et pålegg?

Når kommunen har fått oversikt over saken, bør dere sende et brev til den ansvarlige. Ofte holder det å påpeke at den ansvarlige har en plikt etter loven til å rydde opp. Hvis det ikke holder å påpeke denne plikten, kan kommunen vedta et pålegg der dere krever at den ansvarlige rydder opp innen en angitt frist.  

Innledende vurderinger

Før kommunen krever at det ryddes opp, må dere vurdere hvem pålegget skal rettes mot og hvilke hjemler som er aktuelle. Det kan også være flere ansvarlige for forsøplingen, så pålegg om opprydding kan rettes til flere. Et utgangspunkt for å vurdere hvem som skal holdes ansvarlig er å avklare hvem som har de beste forutsetninger for å gjennomføre tiltak og den største interessen av at dette gjøres.

Kommunen må også vurdere om pålegget skal inneholde vedtak om tvangsmulkt for å tvinge frem en opprydding. Ofte vil det være naturlig å starte med et pålegg om å rydde opp uten tvangsmulkt.

Hvilke hjemler kan kommunen kan bruke for å kreve opprydding?

Hjemmelsgrunnlaget for pålegget vil være avhengig av hva slags avfall det dreier seg om og om forsøplingen er ansett som en kilde til forurensning. Det er ulike ansvarssubjekt i de ulike hjemlene for å pålegge tiltak.

Forurensningslovens § 37 

Kommunen kan gi pålegg om å rydde opp etter forurensningslovens § 37. Pålegget gis til den som har brutt forbudet om forsøpling i § 28, i forurensningsloven, første ledd.

Pålegg etter § 37 kan gis til 

 • den som har tømt eller etterlatt avfallet og dermed forårsaket forsøplingen
 • den som eier, disponerer eller er i besittelse av avfallet, også selv om vedkommende ikke er skyld i forsøplingen
 • den som oppbevarer avfall på sin egen eiendom  

Pålegg om å fjerne større gjenstander

Kommunen kan gi pålegg om å rydde opp eller fjerne større gjenstander til den som eide gjenstanden da den ble etterlatt eller som er eier når pålegget gis. Dette kan for eksempel være motorkjøretøy, skip eller fly.

Pålegg etter § 37 kan gis til

 • den som eide gjenstanden da den ble etterlatt
 • den som er eier når pålegget gis etter forurensningsloven.

Forurensningsloven § 37 er hjemmel for pålegg om opprydding av forsøpling.

Etter § 37 første ledd kan kommunen gi pålegg om opprydding av avfall som er etterlatt i strid med § 28 eller om dekning av utgifter noen har hatt til fjerning eller opprydding av avfallet.

Hvis det dreier seg om avfall i forbindelse med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder osv., kan forurensningsloven § 35 om avfall knyttet til utsalgssteder og lignende også være aktuell hjemmel for pålegg om opprydding. § 37 første ledd kan brukes som hjemmel for pålegg om opprydding av slikt avfall dersom avfallet er blitt spredd.

Etter § 37 andre ledd kan kommunen gi pålegg om opprydding og fjerning av større gjenstander som for eksempel motorkjøretøy, skip eller fly. 

I noen tilfeller kan det oppstå spørsmål om kommunen skal bruke første ledd eller andre ledd i § 37. Hvilken hjemmel som benyttes vil blant annet ha betydning for hvem pålegget kan rettes til og hvem som er klageinstans for vedtaket.

For eksempel kan pålegg om opprydding av henlagte båter være hjemlet i både første og andre ledd. En avgjørende faktor for valg av hjemmel vil være båtens størrelse.

Hvis et fartøy er så lite at det ikke kan regnes som skip, anses det som vanlig avfall som omfattes av første ledd. Definisjonen av småbåt i småbåtloven § 1 nr 1 kan være en retningslinje for bruk av første ledd til opprydding av båter. En småbåt er båter som er inntil 15 meter. Det kan være båter både til yrkesbruk og fritidsbruk.

Vedtak som kommunen treffer etter forurensningsloven § 37 første ledd, kan påklages til kommunestyret eller til kommunal klagenemnd. Vedtak kommunen treffer etter § 37 annet ledd kan påklages til statsforvalteren, jamfør forvaltningsloven § 28 om vedtak som kan påklages.

Forurensningsloven § 7 

Kommunen kan bruke forurensningsloven § 7 fjerde ledd som hjemmel for å pålegge tiltak hvis forsøplingen fører til forurensning eller fare for forurensning.

Pålegg etter § 7, fjerde ledd, kan gis til

 • den som eier, disponerer eller besitter avfallet som har forårsaket
  forurensningen eller faren for forurensning
 • grunneier som har avfall eller brukte
  gjenstander som kan føre til forurensning på sin eiendom

Pålegg etter § 7 fjerde ledd

Forurensningsloven § 7 fjerde ledd kan brukes som hjemmel for å pålegge å rydde opp istedenfor eller i tillegg til § 37, dersom forsøplingen fører til forurensning eller fare for forurensning i strid med forurensningsforbudet i § 7 første ledd.

§ 7 fjerde ledd skal brukes som hjemmel til å gi pålegg om fjerning av brukte gjenstander som ikke regnes som avfall, men som fører til eller kan føre til forurensning. Kommunen må vurdere forurensningsfaren konkret før dere gir pålegg om å rydde opp.

Hva som kan pålegges etter § 7 fjerde ledd følger av § 7 andre ledd. Det er tiltak for å hindre at forurensning inntrer, eller tiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningene av inntrådt forurensning. Det kan også gis pålegg om å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen.

Tiltak som kommunen pålegger etter § 7 fjerde ledd skal stå et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Kommunen må derfor vurdere hva som er rimelig omfang av et pålegg etter § 7 fjerde ledd. Et spørsmål kan være om det er rimelig å pålegge opprydding eller fjerning av hele gjenstanden dersom forurensingen kan håndteres uten at dette skjer. For forsøpling kan det derfor tenkes at gjenstandene må kreves fjernet etter § 37 og ikke med hjemmel i § 7 fjerde ledd.

Pålegg om opprydding etter forurensningsloven § 7 kan påklages til statsforvalteren.

Spesielt ansvar for forsøpling og avfall knyttet til utsalgssteder og arrangementer

Forsøpling i områder i og rundt utsalgssteder, som dagligvarehandel, bensinstasjoner, pølseboder og lignende, og turistanlegg, for eksempler campingplasser, er omfattet av forurensningsloven § 35.

Innehaveren skal sørge for å sette opp og tømme avfallsbeholdere, og har plikt til å rydde opp i området rundt virksomheten. Plikten til å rydde opp gjelder ikke når avfallet åpenbart ikke skyldes virksomheten selv.

Ved stevner og tilstelninger, som demonstrasjoner, idrettsarrangementer, festivaler og lignende, er det arrangøren som er ansvarlig for å rydde opp etter arrangementet.

Kommunen kan i det enkelte tilfellet gi nødvendige pålegg til utsalgssteder, turistanlegg og arrangører for å sikre at de oppfyller disse pliktene.

Kommunen kan derimot ikke pålegge for eksempel turistanlegget å bli med i den kommunale avfallsordningen.

Spesielt ansvar for avfall knyttet til vei

Veimyndighetene skal sørge for å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlige veier utenfor tettbygd strøk. Beholderne skal plasseres slik at trafikksikkerheten ivaretas. Når beholderne tømmes, skal veimyndigheten også foreta nødvendig opprydding innenfor veiens eiendomsgrenser, dersom ikke noen andre har plikt til det etter § 35 første og tredje ledd.

Veiholderen kan også bli pålagt å sørge for toalett ved veien hvis det er nødvendig for at forholdene ved veien skal være tilfredsstillende. Forurensningsmyndigheten fastsetter dette ved forskrift eller i det enkelte tilfellet.

Send et forhåndsvarsel

Når kommunen varsler den ansvarlige om at de vil pålegge å rydde opp, skal parten få frist til å uttale seg, se forvaltningsloven § 16.

I brevet bør kommunen:

 • påpeke at det er avdekket brudd på forsøplingsforbudet i forurensningsloven § 28 første ledd og eventuelt § 7 første ledd

 • vise til oppryddingsplikten som følger av § 28 tredje ledd og eventuelt tiltaksplikten som følger av § 7 annet ledd

 • ved brudd på § 35 om avfall i sammenheng med utsalgssteder og lignende, vise til oppryddingsplikten som følger direkte av § 35 første eller tredje ledd

 • varsle om at kommunen vil pålegge å rydde opp i medhold av § 37 første eller andre ledd og/eller § 7 fjerde ledd dersom den ansvarlige ikke innen en angitt dato dokumenterer at oppryddingen er gjennomført, og at avfallet er sluttdisponert på en godkjent måte

 • oppgi hvilken frist kommunen vurderer å sette i et eventuelt pålegg om opprydding

 

Pålegge å rydde opp eller fjerne avfallet

Dersom forhåndsvarslet ikke fører til at saken løses, kan kommunen gi et pålegg om å rydde opp eller fjerne avfallet.

Følgende momenter kan bestemme innholdet i pålegget og brukes i en begrunnelse:

 • sakens omfang og alvorlighetsgrad
 • faren for forurensning: om saken gjelder farlig avfall, avstanden til vassdrag, sjø eller drikkevannskilder, avrenningsforhold, tilbakeholdelse i jordsmonn, faren for økt erosjon og eventuell helsefare
 • plage for omgivelsene: avstand til nærliggende bebyggelse, områder hvor folk ferdes, for eksempel veier og turområder, verneverdige områder og så videre
 • kostnader og miljøeffekt: om kostnadene ved opprydding står i forhold til den miljøeffekten det gir
 • faren for ytterligere forsøpling: om områder er lett tilgjengelig eller ligger nær en vei. Her bør det normalt kreves stans i all kassering av avfall og full opprydding. I slike tilfeller bør kommunen be veimyndighetene og grunneieren om å sette opp ekstra skilting for å unngå ytterligere forurensning.

Gi beskjed om avfallet skal fjernes eller ryddes

I pålegget må kommunen presisere om avfallet eller gjenstandene skal fjernes eller ryddes opp i. Hvis det skal fjernes, må kommunen oppgi hvordan dette kan disponeres lovlig.

Ved opprydding må pålegget angi hvilke tiltak den ansvarlige skal gjennomføre, for eksempel hvordan avfallet skal legges slik at det ikke virker skjemmende, og om området skal dekkes over eller beplantes. Kommunen kan normalt ikke kreve andre tiltak enn fjerning og opprydding, som for eksempel lokal rensing av forurenset avrenning. Denne myndigheten ligger hos enten statsforvalteren eller Miljødirektoratet.

Gi en frist for å gjennomføre tiltak

I pålegget skal kommunen sette en frist for når tiltaket skal være gjennomført. Kommunen må ta hensyn til hvor alvorlig forsøplingen er, og omfanget av oppryddingen som kreves. Videre må kommunen vurdere de praktiske mulighetene for å få gjennomført pålegget, for eksempel kan snømengder, tele og liknende skape utfordringer.

Gi andre relevante opplysninger

Be den ansvarlige om å varsle når oppryddingen er gjort, og sende med dokumentasjon på at avfallet eller gjenstandene er disponert på godkjent måte.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid