Det er viktig å være klar over at ansvaret for å rydde opp kan legges på flere samtidig.

Hvem kan pålegges å fjerne avfallet og rydde opp? 

Den eller de som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28 om forbud mot forsøpling, kan få pålegg om å fjerne avfallet og rydde opp etter forurensningslovens § 37 første ledd.

Det samme gjelder for en grunneier som har overtatt en forsøplet eiendom. Dette gjelder særlig dersom grunneier kjente til eller burde kjenne til avfallet på eiendommen før eiendomsoverdragelsen. 

Skyld er ikke et kriterium for å konstatere ansvar for grunneier etter forurensningsloven § 28 og for å gi pålegg etter § 37. Det som er viktig å avgjøre er om grunneier kan sies å oppbevare avfall i strid med § 28, uavhengig om vedkommende er skyld i selve forsøplingen. En uforskyldt grunneier kan imidlertid ikke få pålegg etter § 37 første ledd. 

En grunneier som rydder opp i avfall som andre har etterlatt på eiendommen, kan kreve å få refundert utgiftene av den som har etterlatt avfallet etter privatrettslige regler. Grunneier kan også be kommunene gi pålegg om betaling av utgifter til den ansvarlig etter § 37.

Hvem kan pålegges å fjerne større gjenstander?

Pålegget etter forurensningsloven § 37 kan gis til den som var eier av gjenstanden da den ble etterlatt i strid med § 28 eller til den som eier gjenstanden når pålegget blir gitt.

Hvem er ansvarlig for forsøpling eller etterlatte gjenstander som kan medføre forurensning?

Den som har, gjør eller setter i verk noe som fører til eller kan føre til forurensning er ansvarlig etter forurensningsloven § 7.

Dette innebærer at den som har forårsaket forsøpling eller etterlatt gjenstander, som medfører eller kan medføre forurensning i strid med § 7, er ansvarlig for å iverksette tiltak for å stanse, hindre og begrense forurensning fra avfallet eller de brukte gjenstandene.

En grunneier kan holdes ansvarlig for å hindre, stanse og begrense forurensning og fare for forurensing fra avfall og brukte gjenstander i kraft av å ha avfallet eller de brukte gjenstandene.

Mer informasjon og veiledning