Når du vet hvilke stoffer avfallet inneholder, må du vurdere stoffenes egenskaper ved å finne kodene for faresetningene. Det innebærer å vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene.  Vurderingen gjelder kun stoffer og stoffblandingers iboende egenskaper og tar ikke hensyn til risiko.

Hvordan finner du koder for faresetningene?

Klassifiseringen av stoffene på vedlegg VI til CLP ligger i databasen C&L Inventory hos Echa. Databasen inneholder også selvklassifiseringene som leverandørene har meldt inn til Echa.

Farene er inndelt i fareklasser og de farlige egenskapene angis med faresymbol, varselord, fare- og sikkerhetssetninger. H-setninger definerer stoffer som har helsefare, mens P-setninger definerer stoffer som farlige for miljøet. Faresetningene har alle spesifikk ordlyd på alle EU/EØS-språkene og kan ikke oversettes fritt.

Bør vi ha med mer tekst herfra? https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/clp/

Du finner kodene til faresetningene ved å søke på stoffene i databasen til Echa. Les og godta "legal disclaimer" før du kommer inn på siden.

Må man trykke advanced search???Klassifisere avfall - Skjermbilde CL Inventory - søkefelt.PNG

Skriv inn stoffnavnet på engelsk, for eksempel cadmium chloride, og trykk på search-knappen. Søkeresultatet kommer fram nederst på siden. Hvis du ikke får noe treff på det du søker etter, prøv å begrense søket. Du kan også søke ved hjelp av stoffets CAS-nummer eller EC nummer under "numerical identifier". Skjermbilde CL-søkefelt resultat.PNG

Hvis du trykker på symbolet under teksten i første kolonne, kan du få opp en liste med mange stoffer. Finn stoffet du søker informasjon om, og klikk på view-ikonet i høyre kolonne. Et nytt skjermbilde kommer opp med alle klassifiseringsdata for stoffet:

Skjermbilde -CL-inventory- oppsummering-klass-merking.PNG

Et eller annet rart på CL-inventory - får ikke opp dette bildet ???

Forklaring til tabellen

Tabellene med blå farge inneholder de harmoniserte klassifiseringene. Disse klassifiseringene er bindende. Hvis det ikke kommer opp noe resultat for harmonisert klassifisering i den blå tabellen, må du må du bruke den gule tabellen. Den inneholder stoffer som industrien har klassifisert selv. Disse klassifiseringene er ikke bindende. Samme stoff kan ha blitt klassifisert ulikt i denne tabellen. ????

Selvklassifiseringen til et stoff kan brukes når du skal vurdere om stoffet har farlige egenskaper. Det er nyttig om du kombinerer denne metoden med med annen informasjon, som f.eks. sikkerhetsdatablader. Hvis det er få selvklassifiseringer og klassifiseringene er ulike, gir dette tynt grunnlag for å klassifisere avfall som farlig.

Noter ned kodene for faresetningene

Noter ned alle kodene for faresetningene som står under klassifisering. Dersom det ikke finnes noen klassifisering av stoffet du leter etter, kan du legge til grunn at avfallet ikke er farlig avfall.

Finn stoffenes farlige egenskaper 

Ta med kodene for faresetningene fra søket og sjekk grenseverdiene for miljøskadelig avfall i Avfallsforskriftens vedlegg 2.

Skjermbilde-avfallsforskriften vedlegg 2 faresetninger.PNG

Se også koder for faresetningene i vedlegg III til direktiv 2008/98EF (kommer inn i avfallsforskriften)

Finner du ikke koder for faresetningene?

Hvis du ikke finner finner stoffene i vedlegg 2.2, må du sjekke øvrige koder for faresetningene i forordningstekstene i vedlegg III.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid