Hvilke farlige stoffer inneholder avfallet?

Hvis du ikke allerede har kunnskap om inneholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i avfallet ditt, må du innhente informasjon om hvilke stoffer avfallet inneholder. Om nødvendig må avfallets kjemiske sammensetning analyseres.  I noen tilfeller kan du finne informasjon om innholdet i sikkerhetsdatablader eller på emballasjen. 

Oversikt over farlig avfall i avfallsforskriften

Avfallsforskriften definerer hva som regnes som farlig avfall. Lista er sortert etter bransje. 

Flere steder i avfallslista er avfall oppført både med og uten stjerne og inneholder

 • en referanse om at det kan være farlig avfall hvis det inneholder farlige stoffer, kalt speilinnganger
 • generelle henvisninger til innhold av farlige stoffer
 • eller henvisninger til et spesifikt stoff, som asbest

Eksempler:

 • *11 01 09 - slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer
 •   11 01 10 - annet slam og filterkaker en det nevnt i 11 01 09

Finne avfallet på EAL-listen

Gå inn på EAL-listen for å finne avfallskoden

Du må kategorisere avfallstypene etter avfall 

 • uten stjerne
 • med stjerne
 • kan være farlig hvis det inneholder farlige stoffer (speilinnganger) 

Avfall som går inn under kategorien farlig avfall er avfallstyper som er

 • er merket med stjerne (*) 
 • eller kan inneholde et spesifikt farlig stoff
 • eller en generell henvisning til innhold av spesifikke stoffer

Finner ikke avfallet i avfallslista 

Avfall som ikke står på avfallslista defineres som ulistet og kan være farlig avfall etter Avfallsforskriftens § 11.2b og vedlegg 2.1.

Stoffene i avfallet må vurderes

 • etter prosedyrene i neste trinn "Finne stoffenes farlige egenskaper"
 • mot grenseverdiene i vedlegg, se trinn 3 "Finn stoffenes grenseverdier"   

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid