Når du har klassifisert avfallet, må du må finne ut hvilke regler som gjelder i mottakerlandet og lage kontrakt med importøren. Du må også fylle ut følgeskjema for transporten. Under finner du veiledning om hvordan du går frem.

Regler for eksport av grønnlistet avfall i ulike land

Du må hente inn informasjon om praksis for eksport av grønnlistet avfall i mottakslandet. Vær oppmerksom på at definisjonen av grønnlistet avfall kan være ulik fra land til land. 

Skal du eksportere grønnlistet avfall, må du sjekke at eksporten av grønnlistet avfall er i tråd med kravene og regelverket som gjelder i mottakerland.

Land utenfor OECD

Land utenfor OECD kan ha strengere krav, for eksempel krav om å søke tillatelse til eksport. Noen land har importforbud mot enkelte avfallstyper.

Finn ut hvilke regler som gjelder for det aktuelle landet og se oppdatert liste:

Hvis du har spørsmål om grønnlistet avfall i mottakerland, kan du søke på oversikten over kontaktpersoner i de ulike landene her:

Kontrakt 

EU har laget retningslinjer for forsendelser av grønnlistet avfall i tråd med artikkel 18 i grensekryssforordningen. Guideline nr. 10 gjelder grønnlistet avfall.

Du må lage en kontrakt med importør før du eksporterer avfallet. Kontrakten skal være gyldig fra første avfallsforsendelse og fram til avfallet er ferdig behandlet. Kontrakten skal være tilgjengelig hos importør og eksportør.  Miljødirektoratet fører tilsyn hos eksportør.

Kontrakten skal inneholde informasjon om

  • hva som skal skje med avfallet  hvis gjenvinningen eller transporten ikke kan fullføres
  • hvem som har ansvar for forsendelsen

Den som håndterer transporten skal 

  • sørge for å transportere tilbake avfallet og sikre at avfallet gjenvinnes
  • sikre at avfallet mellomlagres forsvarlig hvis det er behov for det

Kontrakten skal lages i henhold til Grensekryssforordningens artikkel 18.2. 

Følgeskjema

Du må fylle ut et følgeskjema før du kan sende avfallet. Skjemaet skal følge transporten hele veien fram til avfallet er ferdig behandlet. 

Last ned følgeskjemaene for grønnlistet avfall (pdf) her:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid