Når kommunen skal gjennomføre tilsyn ved utslipp under 50 pe, krever det:

 • et godt faglig grunnlag
 • tilstrekkelig forberedelse
 • at det er utarbeidet tilsynsplaner
 • at anleggene er kartlagt og behovet for oppfølging er vurdert
 • motivasjon både politisk og i administrativt

Tilstandskartlegging

Plan for tilsyn

Kommunen bør lage en plan for å gjennomføre tilsynet, etter at omfanget av anlegg er kartlagt. 

Gjennomføre tilsyn

Tilsynsbesøk kan varsles eller kunngjøres på forhånd. Dersom tilsynet skal varsles bør det helst skje ved brev til de enkelte anleggseierne, men kan også skje gjennom kunngjøring i lokalpresse eller på kommunale hjemmesider. Kommunen kan også velge uanmeldte tilsyn.  

Hvor ofte bør kommunen føre tilsyn

 • Ingen anlegg bør ha tilsyn sjeldnere enn hvert sjette år.  
 • Infiltrasjonsanlegg anlagt i egnede masser, bør ha tilsyn hvert sjette år. Hvis anlegget under tilsyn viser seg å være plassert i lite egnede masser, bør kommunen vurdere å pålegge tiltak.
 • Ut fra en risikovurdering bør tilsynsfrekvensen i sårbare områder økes. 

For minirenseanlegg og slamavskillere, bør kommunen bruke dokumentasjon fra selskap som har service på anleggene som grunnlag for prioritering av eget tilsyn.  

Firmaet som tømmer slamavskillerne, kan dokumentere tilstanden. 

For å oppnå god oversikt over situasjonen på anleggene uten selv å måtte drive fysisk tilsyn like ofte, bør kommunen sørge for å få inn gode rapporter fra tømmefirmaer og serviceselskaper. 

Dette bør inngå i tilsynet

 • Innledende kontroll av eksisterende dokumentasjon for anlegget 
 • Gjennomgang av de årlige rapportene til kommunen fra anleggseier, slamrenovatør og eventuelt fra den ansvarlige for drifts- og vedlikehold 
 • Kontroll av drifts- og vedlikeholdsavtale og utløpsprøver 
 • Gjennomgang av teknisk og driftsmessig standard på anlegget. 
 • Renseanleggene skal være godkjent etter NS_EN 12566-3 eller tilsvarende standard. Standarden stiller krav til dokumenterte resultater under tilsvarende driftsvilkår som anlegget skal fungere under.  

Dokumentet for godkjenning av minirenseanlegget skal ligge ved tillatelse til utslipp, hvis ikke godkjenningen er dokumentet på SINTEF Byggforsks oversikt over godkjente og sertifiserte produkter.

Sjekkpunkter

Tilsyn med avløpsnettet

I områder der ledningsnettet har en belastning som er mindre enn 50 pe, er utslippene vanligvis små. Som et minimum bør tilsynet sjekke at arbeidene med ledningsnettet er utført av kompetent personell. Dette er forankret i forurensningsforskriften § 12-7. Her stilles det krav til at dimensjonering, bygging, drift og vedlikehold skal gjøres etter best tilgjengelig teknologi særlig med hensyn til:

 • avløpsvannets mengde og egenskaper
 • forebygging av lekkasjer
 • begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp

Kommunen bør stille kompetansekrav til ADK-sertifisert personell i vedtaket til byggesaken, hvis det ikke det ikke finnes andre krav i utslippstillatelse eller lokal forskrift.

Dersom tillatelsen gjelder et fellesanlegg med et ledningssystem, kan det også inneholde pumpestasjoner med tilhørende overløp. Tilsynet bør da omfatte:

 • kontroll av utslippsforholdene
 • krav til oversikt over når overløpet er i drift, som det framgår av tillatelsen
 • hvordan føre tilsyn på renseanlegg
 • minirenseanlegg

Minirenseanlegg skal ha en egen drifts- og vedlikeholdsavtale som blant annet omfatter kontroll av vannkvalitet og dokumentasjon av rensegrad, jamfør forurensningsforskriftens § 12-3 og vedlegg 2 til kapittel 11 punkt 2.3.

Rapport med konklusjoner

God, systematisk rapportering bidrar til å redusere behovet for fysisk tilsyn på anleggene. Kommunen må ikke kreve mer rapportering enn hva kommunen klarer å følge opp. Kommunen kan med fordel opprette en hensiktsmessig database for å håndtere all informasjon som innhentes og framskaffes gjennom rapporteringen.

Etter gjennomført tilsyn bør kommunen utarbeide en rapport med konklusjoner og forslag til generell oppfølging. Databasen bør også oppdateres. 

Endring i utslippstillatelser bør vurderes dersom det oppstår brukerkonflikter eller kommunen observerer at det er forhold ved anlegg eller utslipp som krever skjerping av rensekrav. Dette kan være etterpolering av utslipp fra minirenseanlegg, hyppigere prøveuttak eller liknende. Hjemmel for endringer i utslippstillatelser er forankret i forurensningsforskriften § 12-14 og § 18 i forurensningsloven. 

For mer informasjon om tilsyn, se veilederen Tilsyn med avløp -generell veiledning.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid