Midlene bevilges av Stortinget over statsbudsjettet (kapittel 1420 post 39, 69 og 79).

Dette kan du søke om

I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn for arbeidet med opprydding av forurenset grunn og sjøbunn. Så langt det er rimelig, vil pålegg etter forurensningsloven brukes som et middel for å sikre opprydding i forurenset vann, grunn og sjøbunn.

Det er likevel ulike situasjoner der det er aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av utgiftene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak.

Dette gjelder for eksempel der:

 • Staten ved miljøforvaltningen er den ansvarlige for forurensningen.
 • Den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig og/eller av andre årsaker ikke kan stå for en god opprydding.
 • Det av miljøårsaker haster å få ryddet opp. Staten forskutterer oppryddingskostnaden for å komme raskt i gang og vil kreve kostnadene refundert fra den ansvarlige i etterkant.
 • Miljøforvaltningen vil framskaffe grunnlag for å legge til rette for kunnskapsinnhenting og formidling.
 • Det er nødvendig for å medvirke til en samlet opprydding eller annen tiltaksgjennomføring i et område.
 • Det av andre årsaker er urimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tildeling av midlene er tiltakshavere, private og offentlige aktører som er ansvarlige for områder på land eller i sjø der det må ryddes opp for å redusere spredning av miljøgifter til mennesker og miljøet.

Søknadsfrist 15. oktober 2020

Fristen for å sende Miljødirektoratet søknad om statlige midler fra post 39, 69 og 79 på budsjettet for 2021 er 15. oktober 2020.

Søknader sendes per e-post til post@miljodir.no

Kriterier for tildeling

Midlene skal hovedsakelig brukes til:

 • Arbeidet med å rydde opp i forurenset grunn.
 • Opprydding i forurenset sjøbunn, primært de 17 kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding (jamfør stortingsmelding nr. 14, 2006-2007, Sammen for et giftfritt miljø)

Tildeling av midler vurderes ut fra miljøhensyn, områdets prioritering og de kriteriene som er gitt i kapittel 1420 post 39, 69 og 79 i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

Ta kontakt med Miljødirektoratet i forkant av en eventuell søknad hvis dere er usikre på om dere er innenfor målgruppen til postene.

Dette må søknaden inneholde

Søknaden skal som et minimum inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet.
 • Tidsplan som beskriver når prosjektet skal gjennomføres og avsluttes.
 • Beskrivelse av miljønytte.
 • Ansvarsforhold.
 • Finansieringsplan som viser fordelingen av kostnadene mellom Miljødirektoratet og søker.
Relaterte lenker